فعاليت ۵۲ پيمانكار در سطح شهر

Jahan e-Sanat - - News -

محمد ميرزماني شهردار رباطكريم در جمع مردم رباطكريم كه با حضور حجتاالسالم والمسلمين حسن نوروزي نماينده مردم شريف شهرستانهاي رباطكريم و بهارستان در مجلس شوراي اسالمي، مهندس نوري معاون عمراني فرماندار و روساي ادارات و سازمانهاي رباطكريم در مسجد حضرت امام حسين حضور داشتند گفت: با همدلي بسيار خوبي كه ميان مردم و مسووالن وجود دارد رباطكريم گامهاي خوبي را به سمت توسعه و پيشرفت برميدارد. وي در بخش ديگري افزود: مردم بايد بدانند هماكنون ۵۲ پيمانكار در سطح شهر فعال هستند و رباطكريم تبديل به كارگاه عمراني شده است. با وجود افزايش چند برابري قيمتها در كنار انجام پروژههاي متعدد، عالوه بر اينكه حقوق پرسنل شهرداري را بهروز كرديم ۲۲ ميليارد تومان از بدهيهاي ۴۱۱ ميليارد توماني شهرداري از دورههاي گذشته هم پرداخت شده است. همچنين موجودي صندوق شهرداري را حدودا چهل برابر افزايش دادهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.