3۲1 هزارمتر مربع از اراضي ملي درگيالن رفع تصرف شد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اداره حقوقي اداره كل راهوشهرســازي اســتان گيالن گفت: از ابتداي سالجاري تاكنون 3۲۱هزار متر مربع از اراضي ملي در سطح استان رفع تصرف شد. حسين يوسفزاده با اعالم اين خبر گفت: با توجه به لزوم حفظ و حراست از اراضي سازمان ملي زمين و مسكن به عنوان اراضي دولتي و صيانت از بيتالمال در سنوات اخير از بخش قابل توجهي از اراضي ملكي دولت در استان رفع تصرف به عمل آمده است.

وي افــزود: 36 مورد از اراضــي دولتي به ارزش حدود ۱۲۴ ميليارد ريال در قالــب رفع تصرف از اراضي و اجراي احــكام قضايي به دولت بازگردانده شــد. يوسفزاده تصريح كرد: در راستاي صيانت و حفاظت از اراضي ملي و حفظ حقوق بيتالمال، يگان حفاظت اداره كل راهوشهرسازي استان با همكاري كارشناسان حقوقي و با حكم مقام قضايي و با استفاده از كاركنان مجرب و برنامهريزي دقيق و منظم و حضور ميداني و گشتزني هدفمند اقدام به رفع تصرف و قلع و قمع اين مقدار از اراضي ملي متعلق به دولت كرد. وي در پايان تاكيد كرد: پيگيري پروندهها تا حصول نتيجه و كوتاه كردن دست متجاوزان از اموال عمومي و اراضي ملي بدون هيچگونه مالحظه و با اقتدار در دستور كار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.