ارتقاي توان مقابله با حمالت سايبري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام

Jahan e-Sanat - - News -

اهواز- ليال زرگانيان -

رزمايش ســايبري در شرايط قطع محدود اينترنت آذرماه سالجاري تحت نظارت نمايندگاني از سازمان پدافند غيرعامل كشور در منطقه ويژه اقتصادي بندر امامخميني(ره) برگزار شد. مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امامخميني(ره) ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت: اين مانور با هدف ارزيابي ميزان پايداري و تداوم آن دسته از كاركردهاي ضروري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امامخميني(ره) كه وابسته به فضاي سايبري كشور است در شرايط قطع اينترنت و سرويسهاي وابسته به آن در حوزه حملونقل دريايي كشور به صورت همزمان با سازمان بنادر و دريانوردي و بندر شهيد رجايي انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.