حﺎﻛﻤيﺖﺷﺮﻛﺘيﺩﺭ«ﺯﻛﺸﺖ»ﺷفﺎفﺍﺟﺮﺍﻣيﺷﻮﺩ

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس-

آخرين وضعيت مالي شركتكشاورزيمكانيزهاصفهانكشت قبل از عرضه اوليه ســهام در فرابورس تشريح شد. بر اساس اين گزارش، مدير شركتدرنشستخبريباخبرنگاراندر پاسخ به سوال خبرنگار «جهانصنعت» درباره كيفيت اجراي حاكميت شركتي در اين شركت گفت: حاكميت شركتي در شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشــت به صورت شفاف اجرا ميشود. از ســوي ديگر در اين نشست خبري در خصوص وضعيت صورتهاي مالي اين شركت اعالم شد: سرمايه شركت از 100 ميليارد تومان به 200 ميليارد تومــان از محل مطالبات حال شــده افزايش پيدا كرده است. گفتني است، چهلوششمين نشست خبري «يك ديدار، يك عرضه» در فرابورس به بررسي و معرفي ظرفيتهاي شركت كشاورزي مكانيزهاصفهانكشتاختصاصداشتو مديراناينشركتدرخصوصتاريخچه، روند فعاليت، عمليات و عملكرد شركت، نقاط قوت و ضعف و تهديدهاي پيش روي «زكشت» صحبت كردند.

وضعيت پذيرش

مديرعامل شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت در ابتداي اين نشست خبري به تاريخچه اين شركت از گروه «زراعت و خدمات وابسته» اشاره كرد و گفت:شركتكشاورزيمكانيزهاصفهان كشت در سال 1366 با سرمايهگذاري شركت قند نقش جهان به ثبت رسيد و در محل همان شركت، واقع در كيلومتر 42 جاده اصفهان- مباركه شــروع به فعاليت كرد. در سال 1384 نيز مالكيت سهام اين شركت از قند نقش جهان به موسسه خيريه علي و حسين همدانيان واگذارشدودرحالحاضرسهامدارعمده «زكشــت» اين موسسه خيريه است. حسين صالح همچنين تاريخ پذيرش اين شركت در بازار دوم فرابورس را هفتم آذرماه ســال گذشته و تاريخ درج نماد معامالتيآنيعني«زكشت»درفرابورس پنجم فروردين ماه امسال اعالم كرد.

داراييهاي عمده

همچنيــن وي داراييهاي عمده شركت را شــامل زمين، دام، سيستم پيشرفتهشيردوش،كارخانهخوراكدام، ماشينآالت خوراكدهي، تصفيهخانه فاضالب، دستگاه آبشيرينكن، چاه آب و غيــره ... عنوان كــرد و گفت: در حال حاضر شركت داراي يك حلقه چاه آب بــه عمق 110 متر، قطر لوله جدار 10 اينچ، قطر لوله آبده 2 اينچ و ميزان بهرهبرداري به ظرفيت 75 مترمكعب در شبانهروز است كه به منظور تامين آب شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين مديرعامل شركت «زكشت» موضوع اصلي فعاليت شركت را بر اساس ماده 2 اساسنامه شامل احداث و اجراي فعاليتهاي دامپروري و كشاورزي اعم از گاوداري، مرغداري، زنبورداري، پرورش ماهي،كرمابريشمو...وهمچنينكاشت، داشــت و برداشت مكانيزه محصوالت كشاورزي اعالم كرد.

عملكردهايمالي

عليرضاعليمراديمديرماليشركت كشاورزي مكانيزه اصفهان نيز در بخش ديگري از اين نشست خبري به بررسي عملكرد اين شــركت از دريچه اعداد و ارقام پرداخــت. به گفته عليمرادي سرمايه «زكشت» در تيرماه سال 96 از محل مطالبات حال شده سهامداران از 100 ميليارد ريال به 200 ميليارد ريال افزايش يافته اســت و سهامدار عمده آن نيز موسســه خيريه علي و حسين همدانيان با دارا بودن 96 درصد از كل سهام اين شركت است. وي با مرور كلي بر دســتاوردهاي شركت در سالهاي اخير بيان كرد: «زكشت» توانسته سطح آبياري باراني را تا 163 هكتار تا سال 96 افزايش دهد؛ شركتهاي تراز اول لبني كشور همچون كاله آمل، دومينو و پگاه را با ارتقاي كيفيت شير توليدي جذب كند؛ گواهي بينالمللي اصالح نژاد دام از شركت ABS آمريكا و عناوين گاودار صنعتينمونهاستانوبهترينتوليدكننده شير تصحيحشــده را نيز در سالهاي 1394،1393،1387 1395و به دست آورد. عليمرادي بازار اصلي محصوالت شركت را «داخلي» عنوان و اظهار كرد: شركتكشاورزيمكانيزهاصفهانكشت با توليد ساالنه 17 هزار تن شير، حدود 1/5 درصد از بازار شير صنعتي توليد شده در استان اصفهان را پوشش ميدهد و به نوبه خود يكي از بزرگترين مجموعههاي توليد شير استان را در اختيار دارد.

سهم فروش از بازار

مديرمالي «زكشت» همچنين در خصوص وضعيــت توليد محصوالت اين شــركت نيز بيان كرد: ميانگين توليد شــير روزانه در اين مجموعه در حال حاضر 50 تن است و «زكشت» از ابتداي سال تا پايان شهريور امسال 8913 تن شير توليد كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد رشد داشته است. وي همچنين تعداد كل گله شركت را نيز تا پايان شهريورماه جاري تعداد 2957 راس ذكر كرد كه از اين تعداد 1403 راس آن دام مولد هستند. وي در توضيح وضعيت فروش محصوالت شركت نيز اظهار كرد: فروش شير اين شركت از ابتداي امسال تا پايان تابستان 1397 به ميزان 8757 تن و گوســاله نر به تعداد 291 راس بوده است كه اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 3 و 46 درصدي روبهرو شدهاند. در اين ميان عليمرادي افزايش 46 درصدي در فروش گوساله نر در اين مدت را نتيجه تغيير سياست شركت در سن فروش گوساله نر به سه ماهگي عنوان كرد. مدير مالي شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت در عين حال وضعيت ترازنامه و داراييهاي شركت را براي خبرنگاران تشريح كرد و افــزود: داراييهاي زيســتي مولد و داراييهاي ثابت مشــهود شركت در تاريخ 31 شهريور امسال به ترتيب 13 و 4 درصد نسبت به تاريخ 29 اسفند سال 1396 رشد داشته است.

رشد سود خالص

وي از رشد 20 درصدي سود خالص شش ماهه 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اين سود بدون در نظر گرفتن سود فروش سهام سيمان اصفهان به مبلغ8/81 ميليون ريال است. عليمرادي در حالي سود عملياتي هر كيلوگرم شير توليدي اصفهان كشت را رقــم 3910 ريــال و باالتر از برخي شركتهاي همگروه خود اعالم كرد كه اين موضوع را در نتيجه مزيت شركت در قيمت تمامشده كمتر توليد شير و نرخ فروش بيشتر اين محصول دانست. مديرمالي«زكشت»همچنينگفت:نرخ فروش شير در مرداد ماه امسال 1570هب تومان رسيده بود كه در حال حاضر به نرخ پايه 2000 تومــان تحويل درب كارخانه افزايش يافته است.

برنامههاي توسعهاي

به گفته مديرمالي اصفهان كشت در ســالهاي اخير به علت تغييرات اقتصادي تقريبا دامداريهاي سنتي و كوچك از بين رفتهاند و تا پنج سال آينده فقط واحدهاي باالي 1000 راس مولد باقي خواهند ماند. در اين راستا نيز شركت در نظر دارد سطح گله را تا سقف 1500 راس مولد افزايش دهد و رشد طبيعي تا جايي ديده شده است كه با كمترين هزينه ميتوان تا سقف 1500 راس گلــه مولد را ايجاد كرد. وي همچنين اعالم كرد با اخذ موافقت اصولي از نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي براي تاسيس يك واحد پرورش تليسه به ظرفيت 1000 راس، اقدامات الزم به منظور اخذ مجوزهاي مورد نياز و دريافت پروانه بهرهبرداري در حال پيگيري اســت و شركت در نظر دارد از طريق طرح آبياري باراني و نــواري و جايگزيني ارقام مرغوبتر سطح زير كشــت محصوالت خود را افزايش دهد.

نقاط قوت

عليمرادي در عين حال نقاط قوت «زكشت» را رتبه نخست توليد شير در استان اصفهان، دارا بودن حاشيه سود باال نسبت به برخي رقبا، استفاده از گزارشــگري ارزش منصفانــه و به روز بودن داراييها و نيز پايين بودن هزينه حمل به علت جايگاه جغرافيايي اصفهان عنوان كــرد و در عين حال تهديدهاي پيش روي اين شركت را مواردي همچون تاثير نوســانات نرخ ارز در بهاي خريــد مواد اوليه، بهاي تمامشده پايين در كشورهاي همسايه به علــت پايين بودن نرخ علوفه و در نتيجه عدم صرفه اقتصادي صادرات، باال بودن قيمت لبنيات در مقابل پايين بودن قيمت ميوه و سبزيجات در ايران و در نتيجه سرانه پايين مصرف لبنيات در ايران و آسيبپذيري باالي دام در برابر كمبود تغذيه، بيماريهاي دامي و كم آبي دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.