افزايش سرمايه «دپارس»

Jahan e-Sanat - - News -

افزايشسرمايهشركتپارسداروازمبلغ012 ميلياردبهمبلغ525 ميلياردريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه شركت پارسدارو به منظور اصالح ساختار مالي خواهد بود. افزايش سرمايه «دپارس» حداكثر تا06 روز پس از تاريخ اين مجوز امكانپذير خواهد بود. عدم افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.