شركت گاز استان قزوین در نظر موضوع مناقصه:

Jahan e-Sanat - - News - كد فراخوان پایگاه اطالعرسانی مناقصات: محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: مبنای برآورد: نفت و گاز و ابنیه تاسیساتوتجهیزاتوابنیه

تغذیه داردمناقصه زیر را با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شركت ذیصالح واگذار نماید. تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات ساخت سوله ایستگاه CGS دوم شهرک صنعتی لیا به همراه اجرای خطوط انتقال و ‪. 3/182/827‬ در سطح استان قزوین - به مدت 300 روز تقویمی. فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال 97 و فهرست بهای نفت و گاز سال 96 . كشور). دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه5 یا باالتر در رشته دررشته ازسازمانمدیریتوبرنامهریزیكشور(سازمانبرنامهوبودجه ذیل. ارائه تصویر گواهینامه ایمنی كار از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی باشند. دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع كار حداقل معادل مبلغ 13/500/000/000 ریال در یکی از گروههای ذكر شده در بند 7-2 به شرح جدول - مناقصهگران میبایست از نظر تعداد كار ارجاعی در هر یک از مجموعه رشتههای ذكر شده در بند 7-2 دارای ظرفیت آزاد و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه5 یا باالتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.