محل دریافت كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی: زمان و مهلت دریافت كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی:

Jahan e-Sanat - - News - مهلت تكمیل و تحویل كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی: زمان و مكان بازگشایی كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی: تاریخ دریافت اسناد مناقصه: مهلت بازگشت پیشنهادات: زمانومحلبازگشاییپاكاتپیشنهاد: مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: از شركتهای واجد صالحیت دعوت میشود

‪. 97/09/24‬ محلتحویلكاربرگهایاستعالمارزیابیكیفی:طبقههمکفدستگاهمناقصهگزار-دبیرخانه(اتاق6-11). از تاریخ 97/09/25 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ 97/10/09 . ساعت00:90 – روز دوشنبه مورخ -97/10/10 سالن اجتماعات ساختمان مركزی . از تاریخ 97/10/16 لغایت پایان وقت اداری (ساعت )16:00 مورخ 97/10/18 . محلدریافتاسنادمناقصه:طبقه سوم دستگاه مناقصهگزار- دفتر امور قراردادها . محلتحویلاسنادمناقصه:طبقههمکفدستگاهمناقصهگزار-دبیرخانه-اتاقشماره6-11 از تاریخ 97/10/19 لغایت پایان وقت اداری (ساعت )16:00 مورخ 97/10/29 . زمان گشایش پاكات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت00:01 97/10/30خروم ، طبقه اول دستگاه مناقصهگزار- سالن اجتماعات ساختمانمركزی. و پنج میلیون) ریال . طبقه سوم دستگاه مناقصهگزار – دفتر امور قراردادها. از انتشار آگهی نوبت اول (تاریخ )97/09/17 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه (ساعت: )16:00 مورخ

طبق مصوبه شماره ت/123402 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 675/000/000 (ششصد و هفتاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.