نفت 70 دالری در راه است

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- بازار جهانی نفت طی ۹ ماه گذشــته یکی از دورانهای پرالتهاب و پرنوســان عمر ۰۶ ساله خود را تجربه کرد. آمریکا بــا اقدامــات و اظهارنظرهای اخیر خود بازار نفت را همانند کالف ســردرگمی ساخته بود. ترامپ، رییسجمهور آمریکا در اردیبهشــتماه با خــروج از برجام و اعمال تحریمهای نفتی عیلــه ایران آرامش اوپک را بعد از ســه ســال که اعضایش به کاهش تولید متعهد شده بودند و هر عضو بر اساس سهمیهای که داشــت موظف به تولید بود، بههم زد.

تصمیم ترامپ بازار را نگران خأل احتمالی نفــت ایران کرد و از آنجا که کمبود نفت در بازار باعث افزایش قیمتها میشــود و این افزایــش قیمت بیش از همــه برای آمریکا نگرانکننده اســت، ترامپ چند ســناریو را برای جبران خأل نفت ایران روی میز قرار داد. رییسجمهور آمریکا در این راســتا از دیگر اعضای اوپک، مخصوصا عربستان، خواست تــا تولید خود را افزایش دهند. همچنین از ذخایر استراتژیک خود برداشت و مشتریان ایران را تهدید کرد که اگر خرید نفت از ایران را ادامه دهند، آنها را تحریم خواهد کرد.

اقدامات آمریکا نگرانیها را افزایش داد و باعث شــد قیمت نفت به نرخ بیسابقه ۵۸ دالر برسد و درحالی که عربستان بیشترین میزان تولید خود را داشــت و تنها سه روز تا آغاز موعد تحریمهــای نفتی علیه ایران باقی مانده بود، رییسجمهور آمریکا تصمیم گرفت به هشت مشتری نفت ایران معافیت دهــد. این اتفاق درکنار افزایش تولید دیگر اعضای اوپک سیگنال مازاد عرضه را به بازار منعکس کرد و باعث شــد قیمتها تا سطح ۹۵ دالر هم سقوط کند.

اما ارزانــی نفت فقط برای رانندگانی که پول کمتــری را برای بنزین خرج میکنند، خبر خوبی بود و برای کشورهای تولیدکننده نفتی مانند عربســتان، عراق و روســیه که روی درآمد خود از فروش نفت خام حساب ســنگینی باز میکنند، خبــر هولناکی به حســاب میآمد و آن را به اندازه یک تهدید سیاسی و مشکلی اقتصادی مهم کرد.

در این میان روســیه و عربســتان که از کاهش قیمتها احســاس خطر کرده بودند بار دیگر سعی کردند در صدوهفتادوپنجمین نشســت اوپک با متقاعد کــردن بقیه اعضا تعادل را به بازاری که میزان باالی تولیدش به اقتصاد آنان ضربه زده بود برگردانند.

بــه این ترتیــب صــدو هفتادوپنجمین اجالس اوپک بــا تصمیمی مبنی بر کاهش تولید یک میلیون و ۰۰۲ هزار بشــکهای به پایان رسید. تصمیمی که اعضا برای متعادل کــردن قیمتهای جهانی اخــذ کردند تا با حذف مازاد عرضه از سقوط بیشتر قیمتها که طی ماه اخیر کاهش شــدیدی داشــته جلوگیری شود. نکته قابل توجه این است که ایران از کاهش تولید مستثنی شده است و به نظر میرسد این تصمیم بر متعادل کردن قیمتها تاثیر مطلوبی دارد.

محمد عزمین بن علی، وزیر اقتصاد مالزی نیز پس از پایان اجالس کشــورهای عضو و غیر عضو اوپک خاطرنشــان و اعالم کرد که این کشــور نیز به منظور همکاری با توافق حاصل از این اجالس، تولید نفت خود را از آغاز ســال ۹۱۰۲ میالدی از ۰۲ هزار بشکه در روز کنونــی به ۵۱ هزار بشــکه در روز خواهد رساند.

وی در ادامــه ســخنانش همچنین ابراز امیدواری کرد که اقدامات مالزی در راستای توافق کاهش تولید اجالس اوپک و غیراوپک بــه افزایش قیمــت نفت جهانــی و ثبات اقتصادی کشــورهای تولیدکننــده نفت و همچنین جلوگیــری از عرضه مازاد آن در جهان کمک بسزایی خواهد کرد.

وی همچنیــن اظهار کرد با اینکه مالزی یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفتی به شمار نمیرود، اما این کشور قصد دارد همراستای توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک عمل کند تا همگی به هدف ثبات و افزایش قیمت نفت در جهان دستیابی پیدا کنند.

در ایــن راســتا، مرتضــی بهروزیفرکارشــناس حوزه انرژی- با تاکید بر اینکه روسیه و عربستان سعودی بیشترین ضرر را از قیمتهای پایین نفت متحمل میشــوند گفت: اگــر در اوپک، توافــق کاهش تولید که منجر به متعادل شدن قیمتها در بازار جهانی میشود، صورت نمیگرفت، عربستان ســعودی و روســیه بهعنــوان بزرگترین کشورهای تولیدکننده عضو اوپک و غیراوپک بیشترین ضرر را متحمل میشدند.

وی بــا بیان اینکــه تصمیمگیری درباره کاهــش تولید در اوپک قابل پیشبینی بود، ادامه داد: تصمیم عربستان سعودی در این زمینه جدی بــود و مهم این بود که چقدر بتواند دیگر اعضا را تحت تاثیر قرار دهد.

تاثیر تصمیم اوپــک بر بازار نفت ایران

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه درباره رفتار ایران در اجالس اوپک اظهار کرد: زنگنه زیربــار کاهش تولید ایران در این شــرایط نرفت. کاهش تولید در اوپک در کوتاهمدت باعث افزایش قیمت جهانی میشــود که به نفع ایران است، اما ممکن است در بلندمدت به ضرر ایران باشد.

بهروزیفر ادامــه داد: زیرا حذف حدود یک میلیون و ۰۰۲ هزار بشکه از بازار باعث میشــود چنانچه صادرات نفت ایران به این میزان در آینده کم شــود، بــازار با واکنش کمتــری آن را بپذیــرد. مگر اینکه رشــد اقتصادی در دنیا در سال ۹۱۰۲ بیشتر باشد و بازار با افزایش تقاضا مواجه شود.

به گفته این کارشــناس حــوزه انرژی با تصمیمی که در اوپک گرفته شــد، متوسط قیمت نفت بین ۰۶ تا ۰۷ دالر خواهد بود.

اما آرتم براموو، نایبرییس تجزیه و تحلیل شیل در ریستاد انرژی معتقد است: «مشخص نیست قیمت نفت چقدر خواهد شد. طی چند ماه آینده میبینیم اوپک و روسیه چه روندی را پیش میگیرند. فکر میکنم وضعیت کنونی بسیار مثبت باشد.»

رندی برگر، مدیرعامل بازارهای سرمایه بیاماو نیز گفت: «در حالی که انتظار رسیدن به یــک توافق وجود داشــت، کاهش ۲/۱ میلیون بشکهای کمتر از آن چیزی است که امید داشتیم بهدست آید. در هر صورت مقدار کاهش تولید بیشتر از یک میلیون بشکهای بود که نمایندگان در مصاحبههایشــان طی ۴۲ ساعت گذشته پیشنهاد میدادند.»

«ما این توافق را برای قیمت نفت و سهام مرتبط با نفــت مثبت میدانیم. اگر کاهش تولید اوپک را در دورنمای عرضه و تقاضا در نظر بگیریم، یک بازار باثبات را برای ۹۱۰۲ و ۰۲۰۲ پیشبینی میکنیم. تهدید افزایش بیشــتر درگیری تجاری بین آمریکا و چین میتواند تاثیر منفی بر تقاضا داشــته باشد، هرچند فکر نمیکنیم آنقدر رشــد اقتصاد را پایین آورد که باعث ســقوط بیش از حد قیمت نفت شود.»

آن لوییــز هیتل، نایبرییس ماکرو اویلز وود مکنزی گفت: «این تصمیم احتماال مورد حمایت برخی تولیدکنندگان آمریکایی است که نگران بودند بدون رسیدن به یک توافق در وین قیمت نفت وستتگزاس اینترمدییت پایینتــر آید و فعالیتهــای حفاری را در ۹۱۰۲ کاهش دهد.»

«کاهش ۲/۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت، بازار نفت را در سهماهه سوم ۹۱۰۲ سفت و ســخت میکند و قیمتها را به بیش از ۰۷ دالر در هر بشکه بازمیگرداند.»

«این شرایط کمک میکند تولیدکنندگان با رشد عرضه آمریکا در ۹۱۰۲ رقابت کنند. ما انتظار یک افزایش ساالنه ۴/۲ میلیون بشکهای در تولیــد غیراوپک را داریم چون عرضه نفت آمریکا همچنان رو به افزایش است.»

«پیشبینی مــا از افزایش تقاضای نفت ۱/۱ میلیون بشــکه در ســال ۹۱۰۲ است، پس جای چندانی برای افزایش زیاد در سال آینــده نمیماند و نیاز به کاهش تولید برای تثبیت قیمتهاست.»

برنادت جانســون نایبرییــس مارکت اینتلیجنــس دریلینگ گفت: «خبر کاهش تولیــد اوپک مطمئنــا بر قیمتهــا تاثیر میگذارد ولی این کار بهخاطر رشــد تولید آمریکا و تاثیــر فزاینده نفت خام آمریکا بر بازار جهانی الزم بود.

سهم هر عضو اوپک از کاهش تولید

بر اســاس این گزارش، اعضای اوپک در نشست ۵۷۱ توافق کردند تولید خود را ۰۰۸ هزار بشکه در روز (معادل ۵/۲ درصد) کاهش دهند، همچنین تولیدکنندگان غیراوپکی نیز برای کاهش ۰۰۴ هزار بشکهای تولید نفت (معادل ۲ درصد کاهش) به توافق رسیدند.

در پایان اجالس اوپک، ســهم هر عضو به طور مشــخص و با جزئیات بیان نشد. اما حداقل اشاره شد که کاهش تولیدات از سطح تولید مبنای ماه اکتبر محاسبه خواهد شد. البتــه در این میان طبق اعالم منابع ثانویه، کویت مستثنی خواهد بود و برای این کشور، ماه سپتامبر به عنوان مبنای محاسبات لحاظ خواهد شد.

بلومبرگ انگلیسی در گزارشی در همین زمینه نوشــت؛ در ابتدا، مذاکرات در مورد کاهش ۵/۲ درصدی برای همه اعضا صورت گرفت. بر این اساس و با استفاده از تولید ماه اکتبر به عنوان ماه مبنا، میزان دقیق کاهش تولید ۸۰۸ هزار بشکه در روز میشد. هرچند رییس کنونی اوپک، سهیل محمد المزروعی، که دوره ریاست او در حال اتمام است، تایید کــرد که ایران، لیبی و ونزوئال از این کاهش تولید معاف خواهند بود. اگر ســهم کاهش تولید این کشــورها از کل کم شود، میزان کل کاهش تولید اوپک به ۹۶۶ هزار بشــکه در روز افت میکند.

پس چطور میزان کاهش تولید ۰۰۸ هزار بشکه در روز اعالم شــد؟ در طول کنفرانس خبــری نهایی پس از توافــق در روز جمعه، المزروعی توضیح داد که برخی از اعضا بیش از ۵/۲ درصد مشارکت خواهند داشت تا میزان سهم کاهش تولید اعضایی که معاف شدهاند را جبران کنند. او گفت کل اوپک تضمین میکند که به هدف کاهش تولید خود خواهد رسید. رییس اوپک بیش از این توضیحی نداد.

برای ۱۱ عضو باقیمانده اوپک که معاف نشــدهاند، این توافق در واقع با کاهش سه درصدی تولید به هدف خود میرسد. با این حساب سهم عربستان سعودی از این کاهش تولید، ۹۱۳ هزار بشــکه در روز خواهد شد و باید دوباره ســطح تولید خود را به ۳/۰۱ میلیون بشکه در روز بازگرداند. کاهش سه درصدی بــرای ۱۱ عضو اوپــک به معنای کاهــش دقیق ۲۰۸ هزار بشــکه در روز از تولید کل این گروه است.

وزیر انــرژی عربســتان در طول همین کنفرانس خبری گفت کــه تولید نفت این کشور در ماه ژانویه به حدود ۲/۰۱ میلیون بشــکه در روز افت خواهد کرد. او همچنین گفت که کشــورش بار بیشــتری را نسبت به دیگران به دوش خواهد کشــید. این در حالی اســت که تولید نفت عربستان در ماه دســامبر به رکورد ۱/۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

با احتساب کاهش ۳ درصدی، عراق تولید خود را ۰۴۱ هزار بشکه در روز خواهد کاست که این دقیقا مطابق همان رقمی است که وزیر نفت عراق در مصاحبه با خبرنگاران اعالم کرد.

در این کنفرانس خبری همچنین مشخص شد که روسیه ۸۲۲ هزار بشکه در روز از سطح ماه اکتبر خود که ۴/۱۱ میلیون بشکه در روز اســت، خواهد کاست. هرچند وزیر انرژی این کشور اعالم کرد که این کاهش تولید تدریجی خواهد بود و چند ماه طول خواهد کشید.

این توافق از ابتدای سال ۹۱۰۲ میالدی (۱۱ دی) برای یک دوره شــش ماهه اجرا خواهد شد.

توافق برای کاهش تولید نفت دســتاورد مهمی برای کشورمان محسوب میشود زیرا بهای این کاالی اســتراتژیک را در بازارهای جهانی باال برده و درآمدهای ارزی کشورمان را افزایش خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.