صادرات گاز به عراق از سر گرفته شد

Jahan e-Sanat - - News -

صادرات گاز به عراق که به دلیل آسیبدیدگی خط ششم سراسری انتقال گاز برای مدتی متوقف شده بود، با ترمیم این خط از سر گرفته شد.

به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق از مسیر نفتشهر به بغداد که در روزهای گذشته به سبب آسیبدیدگی خط ششم سراسری متوقف شده بود، دوباره آغاز شد.

خط ششم سراسری انتقال گاز از هفته گذشته (سهشنبه، ششم آذرماه) به دلیل رانش زمین و وقوع ســیالب در منطقه ایســتگاه حسینیه شهر اندیمشک آســیب دید و به همین علت صادرات گاز به بغداد نیز متوقف شــد، اما با رفع آســیب خط، صادرات گاز به بغداد از سر گرفته شد و به حالت عادی بازگشت.

اکنون صادرات گاز به عراق از دو مسیر نفتشهر- بغداد و شلمچه- بصره انجام میشود و صادرات گاز به عراق از مرز شلمچه- بصره نیز روال عادی خود را طی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.