امکان بازیافت ۵۷ درصد آب مصرفی خانهها

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شــرکت مهندسی آبوفاضالب تهران گفت: ۵۷ درصد آب مصرفی خانهها در حمام، روشویی و آشپزخانهها مصرف میشود که این آب، قابل بازیافت و استفاده مجدد است.

به گزارش صداوســیما، صادق یونسلو با اشاره به اینکه آب مصرفی در حمام، روشویی و آشپزخانهها آب خاکستری نامیده میشود، گفت: ۵۳ درصد آب مصرفی درخانهها در حمام، ۷ تا ۸ درصد در روشویی و ۲۳ درصد در آشپزخانهها مصرف میشود که میتوان با حذف شویندههای محلول در این آبها، آن را در فالشتانکها و در فضای سبز، دوباره مصرف کرد.

وی با بیان اینکه ۰۲ درصد از آب مصرفی خانهها در فالشتانکها استفاده میشــود، افزود: استفاده چند باره از آب خاکستری در اکثر شهرهای دنیا انجام میشود، در حالی که با وجود اقلیم گرم و خشک، این طرح در ایران هنوز عملیاتی نشده. استفاده از آب خاکستری در مبحث ۶۱ مقررات ملی ســاختمان بیان شده اســت، اما اجرای آن اختیاری است که ما به دنبال اجباری کردن آن هستیم.

یونسلو با اشــاره به اینکه بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانهای پرواحد و ادارات دولتی، امکانپذیر است، ادامه داد: سیستم تصفیه این آب بسیار ساده است و میتوان آن را به راحتی عملیاتی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.