آخرین وضعیت بارش در ایران

Jahan e-Sanat - - News -

از مجموع ۰۸ میلیمتر بارش ثبتشده در ۵۷ روز ابتدایی سال آبی جاری ۷/۰۳ میلیمتر بارش در۵۱ روز نخست آذرماه بهثبت رسیده و این مقدار بارندگی، نهمین ماه سال را به یکی از پربارشترین ماههای سال ۷۹ تبدیل کرده است.

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا ۵۱ آذر سال آبی ۸۹ــ۷۹ (۵۷ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۰۸ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نســبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (۶/۳۴ میلیمتر) ۵/۳۸ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۸/۴۲ میلیمتر) ۶/۲۲۲ درصد افزایش را نشان میدهد.

همچنین حجم بارشهای کشــور از اول مهر تا ۵۱ آذر به ۱۳۱ میلیارد و ۲۴۸ میلیون مترمکعب رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.