معلم خاطي مدرسه همدان فقط تعليق شد «مدير و معاون» معلم شدند

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل آموزشوپرورش استان همدان در خصوص تنبيه دانشآموز پايه هفتم مدرسه شهيد مقصودي استان همدان گفت: معلم اين مدرسه تعليق و از دانشآموز دلجويي شد.

محمــد پورداوود درباره تنبيه بدني يك دانشآموز در همدان توســط همكالسيهايش و به اجبار معلم به ايلنا گفت: در كشور يك ميليون معلم داريم كه امكان دارد در ميان آنها چنين مشكالتي پيش بيايد، اما به هر حال معلم اشتباه كرده است. خطاي او هم به اين شكل بوده كه نماينده كالس اسم دانشآموز را مينويسد و سپس به معلم ميگويد. معلم هم به جاي اينكه برخورد تعليم و تربيتي كند به شاگردان ديگرش ميگويد كه آن دانشآموز را بزنند. او ادامه داد: اين رفتار براي ما بسيار سنگين است، زيرا ما نماينده تعليم و تربيت هستيم و معلم نيز الگو است. به هر حال معلم تعليق شده و مدير و معاون مدرسه از سمت مديريت و معاونت بركنار و معلم شدند.

پورداوود با بيان اينكه در روز گذشته به خانه آن دانشآموز رفتيم و هديه مــادي به او داديم و از دلجويي كرديم،گفت: در اين زمينه برخورد قانوني را انجام دادهايم و همواره ســعي كرديم،نظارت مستمري داشته باشيم. دو روز در هفته به صورت ســرزده به مناطق مختلف استان ميروم تا نظارت دقيقتري بر روند آموزشــي استان داشته باشيم، اما ممكن است در همه اقشــار افرادي باشند كه يكسري مهارتها را نداشته باشند. بابالحوائجي (مدير آموزشوپرورش ناحيه 2 اســتان همدان) نيز در اين باره گفت: اين قضيه به اندازه كافي مورد تفقد قرار گرفته و از شما خواهش ميكنم راجع به آن بحث نكنيد. آموزشوپرورش در اين زمينه اقداماتي انجام داده و فعال مدير و معلم تعليق شدهاند.

چندي پيش در يكي از كالسهاي پايه هفتم مدرسه شهيد مقصودي در استان همدان، معلم كالس تعدادي از دانشآموزان را وادار كرده همكالسي خود را كتك بزنند. به گفته دانشآموزان، معلم گفته بود اگر او را نزنيد خودتان كتك ميخوريد. ناظم مدرسه نيز در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيده بود، چرا اين اتفاق افتاده،گفته بود: اين كار براي تغيير جو الزم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.