جزئيات دور جديد انتقال گورخرهاي ايراني به سمنان

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل دفتر حياتوحش سازمان حفاظت محيطزيست ضمن اشاره به جزئيات انتقال گورخرها از يزد به سمنان، گفت: در اين عمليات از تله انتظاري استفاده كرديم و به احتمال قوي در عمليات بعدي انتقال گورخرها كه از فارس به سمنان است، از همين روش بهره ميبريم.

به دنبال انتقال چهار رأس گورخر از اســتان يزد به ســمنان، مجيد خرازيان مقدم در گفتوگو با ايسنا، اين عمليات را موفقيتآميز خواند و گفت:طبق اطالعرسانيهاي قبلي مبني بر انتقال گورخر از سايت تكثير و پرورش گوراب يزد به پارك ملي كوير در استان سمنان، اين عمليات روز چهارشنبه آغاز شد و ۱۱ صبح روز پنجشنبه (5۱ آذرماه) چهار رأس گور شامل سه رأس ماده و يك رأس نر بالغ به قرنطينه پارك ملي كوير تحويل داده شد.

او در پاســخ به اين پرسش كه از چه روشي براي انتقال گورخرها از يزد به سمنان استفاده شد؟ گفت: محيطزيست استان يزد پيش از اين با اســتفاده از تله انتظاري انتقال گور در درون اســتان و خارج استان را تجربه كرده بود بنابراين در عمليات انتقال گورخرها از يزد به سمنان با اســتفاده از اين روش و البته با توجه به برخي نكات ايمني كه از سوي معاونت محيطزيست طبيعي به استان يزد ابالغ شده بود، انتقال گورخرها با موفقيت كامل انجام شد. از هيچ دارويي براي انتقال گورخرها استفاده نشد و هيچ هزينهاي هم براي سازمان حفاظت محيطزيست نداشت. در انتقالهاي بعدي نيز در صورت فراهمبودن شرايط، از اين روش استفاده خواهيم كرد.

خرازيانمقدم با بيان اينكه عمليات انتقال گورخر از يزد به سمنان، تحت نظر مستقيم دفتر حياتوحش سازمان حفاظت محيطزيست و با تالش كارشناسان يزد و سمنان بهتر از حد انتظار انجام شد،گفت:در حال حاضر گورهاي منتقلشده از سايت گوراب در صحت و سالمت هستند.

ما هم از اين بابت بسيار خوشحال هستيم چون با وجود اينكه يك مسير ۰۰۸ كيلومتري را در حدود 2۱ ساعت پيموديم و ۰6 كيلومتر آن هم جاده خاكي و ناهموار بود، گورها در بهترين شرايط به مقصد رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.