تصورات اشتباه درباره «گل»، دومين مخدر شايع در کشور

Jahan e-Sanat - - News -

رييس گروه پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي گفت: براساس آمار ستاد مبارزه با مخدر، «گل» دومين ماده مخدر شايع در كشور است كه از سوي جوانان و نوجوانان مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماريت قازاريان با بيان اينكه برخي افراد با تصور بر عدم اعتيادآور بودن ماده گل رو به اين ماده مخدر ميآورند، اظهار كرد: اطالعات جوانان درباره عوارض اين ماده درست نيست و آنان در پي كسب لذت هستند.

قازاريان با بيان اينكه گرايش مصرف به ســمت ماده گل بسيار زياد است،اظهار كرد: از طرفي جوانان نميدانند مصرف گل چه عوارضي مانند تغيير عالئم بدني و كندي حركت و. . . را درپي دارد. عوارض بلندمدت مصرف گل نيز شــامل نقص در سيستم بدني،كاهش تمركز، مشكالت تحصيلي و شغلي و كاهش سطح هوشياري است.

سعيد صفاتيان، تحليلگر و كارشناس حوزه مواد مخدر با بيان اينكه پنج يا شــش مورد روانگردان طي ساليان سال مرتب جاي يكديگر را ميگيرند، گفت: ماده گل به دليل ســاختار خود، اين احســاس را در جــوان به وجود ميآورد كه تصور ميكند بيشــترين تمايل را به مصرف اين ماده دارد.

صفاتيان فقدان زيرساختهايي نظير نگاه مديريتي درباره برنامههاي پيشگيري را از مشكالت اين حوزه دانست و بيان كرد: مديران نسبت به اين موضوع استرس دارند و برنامهها را به مقصد نميرسانند. همايشهاي پيشگيرانه تنها راهكار نيست و در عين حال برنامههاي پيشگيرانه ۰۱سال گذشته مناسب شرايط امروز نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.