اولين استعفاي رييسکلي در تاريخ نظامپزشکي و چند ابهام

Jahan e-Sanat - - News -

ايرج فاضل،رييسكل سازمان نظامپزشكي كشور، به دليل بازنشستگيواجرايقانونمنعبهكارگيريبازنشستگاناستعفا داد؛ اولين استعفاي رييسكل در تاريخ تشكيل اين سازمان كه البته به دليل برخي خألهاي قانوني، با ابهاماتي روبهرو است.

ايرج فاضل كه پس از شركت در هفتمين دوره انتخابات نظامپزشكي و انتخابش به عنوان رييس كل، ۱۱ شهريورماه 6۹ حكمش از سوي رييسجمهور امضا شد، پس از حدود 5۱ ماه فعاليت در اين سمت، در نامهاي خطاب به رييس شوراي عالي اين سازمان از سمت خود استعفا داد.

تكليفسرپرستيوياتعيينرييسكلجديدنظامپزشكي در صورت اســتعفاي رييس فعلي،از جمله موارد نامشخص در قانون تشكيل سازمان نظامپزشكي است و بر اساس اين قانون، تكليفي در اين مورد تعيين نشده است. تنها در تبصره دو ماده ۹ قانون سازمان نظامپزشكي آمده است: «در صورتي كه دوســوم اعضاي شــورايعالي، به رييس كل، رأي عدم اعتماد دهند، او عزل شده و مجمع عمومي فوقالعاده جهت انتخاب رييسكل جديد تشــكيل ميشود و در اين فاصله رييس شــورايعالي نظامپزشكي سرپرستي اين سازمان را عهدهدار خواهد بود.»

اينكه نامه استعفاي رييسكل سازمان نظامپزشكي بايد خطاب به چه كسي باشد و از سوي چه كسي يا چه مرجعي مورد پذيرش قرار گيرد؟ هر چند كه طبق قانون تنها اعضاي شوراي عالي ميتوانند رييس كل را استيضاح و عزل كنند،اما رييس كل نظامپزشكي از سوي مجمع عمومي اين سازمان انتخاب و به رييسجمهور معرفي ميشود و پس از تاييد و حكم رييسجمهور، رييس كل سازمان فعاليت خود را آغاز ميكند. بر همين اســاس خطاب اين نامه به رييس شوراي عالي نظامپزشكي، محلي از سوال است.

همچنين در نامه استعفاي ايرج فاضل خطاب به محمدرضا ظفرقندي- رييسشورايعالي سازمان نظامپزشكي آمده است كه «بر اساس تبصره 2 ماده ۹ قانون نظامپزشكي از اين تاريخ تا زمان انتخاب رييس كل جديد توســط مجمع عمومي، جنابعالي مسووليت سرپرستي سازمان را عهدهدار خواهيد بود.» درحاليكه براساس قانون تنها در زمان استيضاح رييس كل سازمان نظامپزشكي، سرپرستي سازمان به رياست شوراي عالي واگذار ميشود نه در مواقع استعفا.

آيا رييس فعلي ميتواند براي خود جانشين و براي سازمان سرپرست تعيين كند؟بيترديد سازمان خود نميتواند قانون را تفسير كند و منطقي آن است كه در موارد داراي ابهام، از قانونگذار يعني مجلس شوراي اسالمي استعالم گرفته شده باشــد. سوال اساسي ديگري كه در اين باره مطرح ميشود، آن است كه با توجه به اينكه نظامپزشكي به عنوان سنديكاي پزشكان، بودجه دولتي ندارد، آيا رييس كل آن مشمول قانون منع بهكارگيري بازنشستگان ميشود؟

در اين زمينه منصور جعفري نمين، عضو هياترييسه مجمع عمومي ســازمان نظامپزشكي كشور، در گفتوگو با ايســنا، گفت:اولين بار است كه در طول تاريخ سازمان نظامپزشكي، رييسكل اين ســازمان از سمتش استعفا داده است.

جعفرينمين درباره نحــوه انتخاب رييس كل جديد ســازمان نيز گفت: طبــق قانون بايد تا ســه ماه بعد از كنارهگيري رييسكل، مجمععمومي فوقالعاده برگزار شود. بر اين اســاس هياترييسه مجمععمومي با هياترييسه شورايعالي نظامپزشكي در اين باره تصميمگيري ميكنند. نهايتا در عرض سه ماه بايد جلسه مجمع عمومي برگزار شود. در اين جلسه تمام اعضا دعوت ميشوند و با تشكيل مجمع فوقالعاده، افراد مختلف كانديد ميشوند و مجددا انتخابــات رييسكل انجام خواهد شــد. بعد از انتخابات، رييــسكل جديد به رييسجمهور جهــت صدور حكم، معرفي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.