تغییرات گسترده در نیمفصل

Jahan e-Sanat - - News -

علی کریمی ســرمربی تیم فوتبال ســپیدرود پس از شکست سنگین تیمش مقابل استقالل قصد دارد تغییرات زیادی در نقلوانتقاالت نیمفصل ایجاد کند.

تیم فوتبال سپیدرود رشت جمعه گذشته در هفته پانزدهم لیگ برتر با نتیجه سنگین پنج بر صفر مقابل استقالل شکست خورد و با این نتیجه همچنان با 10 امتیاز در رده پانزدهم لیگ برتر باقی ماند.

س از این شکست، علی کریمی که به شدت از عملکرد تیمش ناراضی بــود، اولتیماتوم آخر را به بازیکنان داد و اعالم کرد با وضعیت پیش آمده تعدادی از بازیکنان این تیم در نیمفصل از جمع سرخپوشــان رشتی جدا خواهند شــد. به نظر میرســد با این اتفاقات و نتایج ضعیف سپیدرود در نیمفصل نخســت، شــاهد تغییر و تحوالت زیادی در نیمفصل در تیم پر هوادار شمالی خواهیم بود.

کادرفنی تیم سپیدرود که در حال حاضر دو جای خالی در لیست بزرگساالن این تیم دارد، قصد دارد با کنار گذاشتن چند بازیکن دیگر زمینه را برای جذب حداقل پنج یا شش بازیکن جدید فراهم کند. گفتنی است بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال سپیدرود ۵1 درصد از مبلغ قراردادشان را هم جریمه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.