انتخاب سرپرست والیبال بدون استعفای ضیایی والیبال زیر سایه فوتبال

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت ورزش و جوانان درحالی سرپرســت فدراسیون والیبال را معرفی کرده است که تکلیف رییس بازنشسته این فدراسیون مشخص نیست و وی همچنان در فدراسیون است!

خبری که جمعه گذشته از سوی وزارت ورزش اعالم شد و طی آن افشین داوری را به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال معرفی کرد، ابهامات در مورد وضعیت احمد ضیایی رییس این فدراسیون را افزایش داد. مسعود سلطانیفر درشــرایطی برای افشین داوری حکم زده است که احمد ضیایی استعفایی نداده و دیروز هم در محل کار خود حاضر شد. با این حال اعالم شده مراسم معارفه افشین داوری امروز برگزار خواهد شد!

ضیایی که جزو مدیران بازنشسته ورزش است در این مدت تالش کرد با استفاده از قانونی که مهدی تاج را در فدراسیون فوتبال ماندگار کرده است، در مسوولیت خود بماند اما دیوان عدالت اداری به نامه و درخواست او پاسخ مثبت نداد. با این حال مشــخص نیست ضیایی چه برنامهای برای آینده دارد که با وجود معرفی سرپرســت فدراسیون از سوی وزارت ورزش، هنوز

از سمتش استعفا نکرده است. کنار نرفتن ضیایی و معرفی سرپرست یعنی دخالت مستقیم وزارت ورزش در امور فدراسیون والیبال. این اتفاق درحالی مورد توجه قرار نگرفته که خطر تعلیق فدراسیون فوتبال به سوژه اصلی رسانهها تبدیل شده است اما والیبال زیر سایه فوتبال مانده و کسی به احتمال تعلیق این فدراسیون توجه نمیکند.

فدراسیون جهانی والیبال، در ماده ‪۴ -۶-1‬ اساسنامه خود به صراحت ذکر کرده است که رییس فعلی یا اعضای اجرایی کمیتهها در فدراسیون ملی ممکن نیست توسط مقام دیگری به غیر از خود فدراسیون ملی برکنار شود. در صورتی که این اتفاق صورت پذیرد FIVB میتواند مقامات انتخاب شده یا انتصاب شده جدید را به رسمیت نشناسد و فدراسیون ملی را تعلیق کند تا زمانی که مساله طبق دستورالعمل FIVB حل شود. حال در آستانه انتخابی المپیک 2020 تصمیم وزیر ورزش والیبال ایران را با خطر تعلیق مواجه کرده است.

احمد ضیایی که همچنان در بالتکلیفی به سر میبرد امیدوار است بتواند شرایطش برای ماندن در فدراسیون والیبال را فراهم کند اما وزارت ورزش با معرفی افشین داوری نشان داد که تمایلی به ماندن ضیایی ندارد و وی باید صندلیاش را به فرد بعدی تحویل دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.