این هفته به چه گالریهایی میتوانیم برویم

Jahan e-Sanat - - News -

برخالف هفتههای پایانی ماه گذشــته، این ماه رویدادهای تجسمی مختلفی در گوشه و كنار شهر برجاست و هنرمندان با دســت پر به استقبال زمستان میروند. در زیر مروری داریم بر بعضی از گالریهای پایتخت كه پیشنهاد میدهیم این روزها به آنها سر بزنید.

„کشور„حل„نشده

عنوان نمایشــگاهی در گالری سایه اســت كه میكالس یوادله آن را عكاسی كرده. هنرمند در بیانیه این نمایشــگاه نوشته: ایران امروز، از چهره جهانی اش بسیار دورتر است؛ جایی كه نسل جدید از درون پوسته سنتها بیرون آمده و چهره دیگری از خود به نمایش میگذارد. این تصویر اگرچه بخشی از واقعیت كمتر دیده شــده ایران است اما چنان در شهرهای بزرگ و علیالخصوص تهران پررنگ شــده كه نمیتوان آن را نادیده گرفت. از ســوی دیگر بخشی از جامعه امروزی با حفظ سنتها و عقاید مذهبی، در خطی یكنواخت به آرامی به راه خود ادامه میدهد. این بخش از جامعه، بستری است كه زمینهساز همین تغییرات و مدرنیزه شدن جامعه شده، ولی خود از آن نصیبی نبرده است. در این مجموعه تالش شده تغییرات اجتماعی درونی ایران در كنار تصاویری از الیه بیرونی جامعه به نمایش گذاشته شود.

„پرتر „ههای„بازیافتی

یکنمایشگاهنقاشیاست كهنگارخانه شیثآنرابرگزاركردهاست.محمدمهدی صداقت، هنرمند این مجموعه در معرفی آن میگویــد: ایده پرترههای بازیافتی از حدود یکسال قبل در ذهن محمدمهدی صداقت شــكل گرفــت. او در این باره اینچنین میگوید: از حدود یکسال قبل جمع شدن مقدار قابل توجهی كاغذهای رسید خرید در كیف پولم توجه مرا به خود جلب كرد. هر هفته تعداد زیادی كاغذ فاكتور را از كیف پولم به سطل آشغال میریختم و عذاب وجدان داشتم زیرا با خود میپنداشتم تمام اینها كاغذ هستند و برای تولید آنها مانند كاغذهای دیگر، «درخت» قطع شده است. مدتی به صورت تفریحی روی بعضی از فاكتورها نقاشی میكشیدم و برایم جالب بود تا اینكه تصمیم گرفتم آنها را جمع كنم و از چسباندن آنها به یكدیگر ورقهای كاغذ بزرگتر ایجاد كنم. كمكم دوستان و آشنایان نیز از این قصد من مطلع شدند و برایم فاكـــتور جمع میكردند. نقاشی روی این كاغذها در عین لذتبخش بودن بســیار دشوار نیز بود زیرا كاغذها بسیار نازک هستند و در اثر كوچکترین اشتباه پاره میشوند.

„امتداد„نمایشگاه„

نقاشی است كه به تاریخ سرک كشیده. فرید مهر هنرمند این مجموعه اســت و آثــارش را در گالــری ایوان به نمایش گذاشــته. ایران در طول تاریخ همواره از مراكز معنویت، دین و عرفان بوده است. نكته قابل توجه این موضوع اســتفاده هوشمندانه ایرانیها از هندسه، معماری و هنر برای منتقل كردن معانی و حسهای عرفانی بوده اســت مانند نقش فرشها، كاشیكاری و فرمهای مساجد، دیوارنگارهها و.... فرید مهر درباره این نمایشگاه نوشته است: در سال 1913 واگرایی، ساختارگری ناب یا سوپرماتیسم جنبش هنری بود كه توسط كازیمیر مالویچ در روسیه پایهگذاری شد. او میگفت هنری را خلق میكند كه هدف آن «برتری دادن به احساسات» است و این گفته به نظر من دور از حرفی كه ما ایرانیان سالیان سال با هنر و معماری خود میزدیم نیست.او با اســتفاده از هندسه و رنگ، عرفان و معانی زندگی را به صورت انتزاعی نقاشی میكرد. و این شباهت در ایدئولوژی بسیار جالب بود. و در بخشی از آثارم سعی در تلفیق این دو روش برای نشان دادن یک ایده داشتهام. و این سوال را پرسیدم كه اگر هنر ایران گردشی آوانگارد داشت چگونه میشد.خویش تن دار مجموعه حجم محمد مردی است و گالری شیرین آن را نمایش میدهد. او درباره این آثارش نوشــته اســت: در جهان هستی، هرآنچه مطابق میل و خواســتار آدمی است به كامش شیرین میآید و آرام میگیرد؛ بهای این آرامش گاه جان دادن یا كشــتن، گاه ممانعت یا ترغیب، گاه خشــونت یا مالطفت و گاه مقاومت یا تسلیم شدن است.

در بین این جمیع اضداد موقعیتهایی است محرک كه بشر میزان تحمل خویش را در برابر آن نمایان میكند و «بازدارندگی» نیرویی میشود برای برمال شدن حقیقت وجود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.