ضعف امنیت سایبری در ایران

Jahan e-Sanat - - News -

براساس تحقیقات اتحادیه جهانی مخابرات ایران از نظر امنیت سایبری در رتبه 60 از میان 81 کشور دنیا قرار دارد. این در حالی است که دولتمردان و مسووالن کشــور به طور مداوم نگران آن هستند که شبکههای اجتماعی برای کاربران بدآموزی داشته باشد و یا اطالعات را فاش کند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از حمالت سایبری، مقابله با هکرها و بهبود امنیت سایبری کشور انجام نمیدهند تا اطالعات محرمان دولت، کاربران و کشــور به دست سوءاستفادهگران نیفتد. تنها راهکار آنها فیلتر کردن است که خود موجب حضور بدافزارهای بیشتر، کپی شــدن اطالعات در اثر استفاده از پراکسیها و کاهش امنیت ســایبری میشود. به گفته کارشناسان مدیران دولتی امنیت سایبری را آنقدرها هم جدی نگرفتهاند و از سوی دیگر آموزشهــا و اطالعات الزم نیــز به کاربران اینترنتی ایرانی ارائه نشده است تا شیوههای صحیح مقابله با هکرها و فیشینگ را بدانند. این در حالی است که مدیران فناوری اطالعات کشور درصدد توسعه فناوری اطالعات بوده و قصد دارند تهران را به شهر هوشمند تبدیل کنند، در صورتی که اگر شهر هوشمند امنیت الزم را نداشته باشد این اقدام نه تنها به نفع شــهروندان نبوده بلکه به ضرر آنها نیز تمام میشــود. همچنین زیرساختهای ضعیف در حوزه فناوری اطالعات نیز از دالیل اصلی امنیت سایبری ضعیف و اندک ایران است و با چنین ساختارهای ضعیفی توسعه فناوری عاقالنه به نظر نمیرسد. پیش از هر اقدامی باید زیرساختهای نامناسب، ضعیف و ناامن فناوری اطالعات تکمیل شوند.

ایران رتبه 60 از 81 کشــور را کسب کرد

جایگاه جهانی ایران از منظر شاخصهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و آمادگی امنیتسایبریتوسطاتحادیهجهانیمخابرات اعالم شد. در شاخص اول ایران رتبه 81 و در شاخص دوم رتبه 60 را از آن خود کرد.

آخرین وضعیت رتبهبندی جهانی ایران از نظر شاخص توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات(IDI) و شــاخص آمادگی امنیت ســایبری )GCI( که تا پایان ســال ۷10۲ توسط اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات راه )ITU(رود مــورد ارزیابــی قرار گرفته است، منتشر شد.

شاخصتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطات ‪ICT Development Index(‬ یــا بــه اختصار IDI)کههمهسالهبرمبنایمعیارهای موردتوافقبینالمللیکشورهادرحوزهفناوری اطالعاتوارتباطاتازسویاتحادیهبینالمللی مخابرات سازمان ملل متحد ارزیابی میشود، ابزاری برای محک زدن مهمترین معیارهای اندازهگیری جامعه اطالعاتی به شمار میرود.

IDI اســتانداردی اســت که دولتها، متصدیان ،ICT آژانسهای توسعه، محققان و دیگر بازیگران این حــوزه میتوانند برای اندازهگیریشکافدیجیتالیومقایسهعملکرد ICT در کشــورهای مختلف بــه کار برند. شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر مبنای 11 معیار ICT بناشده و در سه شاخه دسترسی(ssecca)، مصرف )use( و مهارتها )skill( گروهبندی شده است.

برای مثال در زیر شاخص «دسترسی»، سطح آمادگی زیرساختی ICT هر کشوری مورد اندازهگیری قرار میگیرد و شامل پنج معیار و زیرساخت دسترسی از جمله تلفن ثابت، تلفن همــراه، پهنای باند بینالمللی، خانوارهای دارای رایانــه و خانوارهای دارای اینترنت میشود.

در همین حال در زیرشاخص «مصرف»، میــزان بهکارگیــری ICT در هر کشــور اندازهگیری میشود و شامل سه معیار مصرف کاربران اینترنت، پهــن باند ثابت (از طریق کابل) و پهن باند موبایل است. در زیرشاخص «مهارتها»، میزان توانمندیها و شاخصهای ورودی پیشنیاز و ضروری کشورها در زمینه میزان بزرگســاالن باسواد، میزان ثبتنام در مقطع دوم تحصیلی (مثال مقطع راهنمایی تحصیلی یا دبیرســتان) و میزان ثبتنام در مقطع سوم تحصیلی (مثال مقطع دبیرستان یا دانشگاه) مورد ارزیابی قرار میگیرد.

رتبه18 ایران در توسعه جهانی فناوری اطالعات

آخرین بررسی شــاخص توسعه فناوری اطالعات کشورها که توسط اتحادیه جهانی مخابرات ارزیابی و از سوی دفتر پایش توسعه ICT سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر شده است، نشــان میدهد که تا پایان سال ۷10۲ ایران در میان ۷61 کشور دنیا جایگاه 81 را به خود اختصاص داده و امتیاز 8۵/۵ را از 10 دریافت کرده است. در این زمینه امتیاز کشورمان در زمینه مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات ۲3/۷ بوده، در زمینه دسترســی به فناوری اطالعات 6/۷4 و در زیرشــاخص اســتفاده از ICT ، امتیــاز 3/۵4 را دریافت کرده است.

بررسیها نشان میدهد که در این ردهبندی کشور اول جهان ایسلند است که با امتیاز89/8 جایگاه نخست جهان را از نظر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به خود اختصاص داده اســت. در این ردهبندی بحرین کشــور اول منطقه چشــماندازی با امتیاز ۷/60 است و میانگیــن جهانی شــاخص IDI نیز امتیاز 4/9۵ را نشــان میدهد.براین اساس ایران در زمینه زیرشاخص «استفاده و کاربری» از فناوری اطالعات و ارتباطات از متوسط جهانی پایینتر است اما در دو زیرشاخص «مهارت» و «دسترسی»، وضعیت قابل قبولتری را دارد.

در همین حال اتحادیه جهانی مخابرات، آخرین وضعیت کشورها در شاخص جهانی آمادگــی امنیت ســایبری )GCI( را نیز تا پایان ســال ۷10۲ اعالم کرد. برمبنای این شاخص که توسط سازمان فناوری اطالعات

ایران منتشر شده است، کشورمان رتبه 60 را در میان ۵61 کشور جهان در اختیار دارد.

این شــاخص برمبنای توســعه کشورها در زمینه امنیت سایبری ارزیابی میشود و شامل زیرشاخصهای حقوقی، فنی، سازمانی، ظرفیتسازی فنی و همکاری در حوزه امنیت سایبری میشود.

در این شــاخص عمان کشور اول منطقه خاورمیانه اســت و امتیــاز 0/8 از یک را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که امتیاز ایران در این ردهبندی عدد 0/494 از یک است.

در این ردهبندی کشور اول جهان سنگاپور اســت که امتیاز 0/96۵ را از یک از آن خود کرده است. میانگین جهانی آمادگی امنیت سایبری در این ارزیابیها 0/3۷0 از یک اعالم شده و ایران از متوسط جهانی باالتر است.

جدی نگرفتن امنیت سایبری

کارشناسانمعتقدنددالیلبسیاریموجب شــده تا امنیت سایبری ایران ضعیف باشد، عواملــی مانند جدی نگرفتن ارتقای امنیت ســایبری و یافتن راهکارهای مناسب برای مقابله با هکرها و حمالت سایبری.

سینا تقوی، کارشناس امنیت سایبری در گفتوگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: امنیت سایبری ضعیف ایران دالیل متعددی دارد، از مهمترین آنها زیرساختهای ضعیف امنیت سایبری، فناوری اطالعات و تکنولوژی است.

او افــزود: در کنار این مســائل دانش و اطالعات کــم کاربران اینترنتی ایرانی نیز از مسائلی است که موجب میشود اطالعات آنها فاش شود و یا از طریق هک کردن یا فیشینگ در اختیار هکرها و سودجویان قرار بگیرد.

این کارشــناس امنیت سایبری در ادامه بیان کرد: فرهنگ پایین اســتفاده از شبکه و زیرساختهای شبکه نیز از جمله عواملی اســت که موجب میشــود ایران در حوزه امنیت سایبری با مشکالتی مواجه شود. به طور مثال بیشتر کاربران ایرانی پسوردهای بسیار سادهای را برای اکانتها و حسابهای کاربری خود در نظر میگیرند. پسوردهایی مانند تاریخ تولد، نام، شماره موبایل، شماره شناسنامه اما رمز عبور باید 8 کاراکتر متشکل از حــروف بــزرگ و کوچک و اعداد باشــد مثال ‪.mOdem #3۲@ VoiCe‬

او افزود: از دالیل دیگر امنیت ســایبری کم ایران بهره نبردن از کارشناســان امنیت ســایبری رد تمامی نهادهای کشور است. از همه مهمتر جدی نگرفتن امنیت و راهکارهای مبارزه با هکرها دلیل اصلی نبود امنیت کافی در فضای مجازی اســت. امری که این روزها اهمیت بسیاری یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.