منابعملیقربانیبیتدبیری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروهاقتصادی-سلسلهسياستهایاقتصادی دولتكهبهبروزرفتارهایهيجانیدربازارهایارزی و ايجاد آشوب در ديگر بازارهای اقتصادی انجاميده، هرچند نقطه عطف مهمی در تاريخ اقتصادی يك دهه گذشته كشور محسوب میشود، با اين حال اصرار سياستگذار بر ادامه روند كنونی اين پرسش اساسی را مطرح میكند ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.