تقابل با نفوذ روسیه و چین

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروهجهان-آمريكا در دوره رياستجمهوري ترامپ رويكرد افزايش نفوذ و ايجاد تفرقه در اروپا بين اعضاي اروپايي ناتو و اتحاديه اروپا را در پيش گرفته است. ضمن اينكه از نفوذ قدرتهاي رقيب خود يعني روسيه و چين در اروپا بيمناك بوده و تالش ميكند تا به هر نحو ممكن مانع از افزايش روابط و نفوذ اين دو كشور در اروپا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.