انحصارطلبیدولت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امراهلل امیني*

دول//ت نه دل واگ//ذاري صنعت خ//ودرو به بخ//ش خصوصي واقعي را دارد ن//ه توان ادامه راه! دو معضل محدوديت در توليد و انحصارطلبي دولت در صنعت خودرو هزينههاي س//نگيني را ب//ر دوش اين صنعت وارد كرده است به طوري كه امروز به دليل هزينههاي سربار ديگر نفس توليد گرفته ش//ده اس//ت. از سوي ديگر به دليل عدم پاس//خگويي به تقاضاي مش//تريان ديوار اعتماد مردم و خودروسازان نيز در حال فرو ريختن است.

خودرو در كش//ورمان يك صنعت انحصاري است آن هم متعل//ق به دولت؛ دولتي كه به دليل صاحب كار نبودن هيچ دلي براي آن نميس//وزاند. شرايط اقتصادي همچون افزايش قيم//ت ارز، مواد اوليه و تاثير دالالن در بازار خريد و فروش خودرو به نحوي است كه هيچ نهاد ديگري قادر به تعيين و كنترل قيمت نيست. نبود استراتژي درست و هماهنگ صنعت را در ش//رايطي قرار داده است كه توانايي توليد خودرويي با كيفيت ثابت و بدون نوس//ان قيمت ندارد. تبعات تصميمات پيدرپي دولتي در راستاي تنظيم قيمت و تيراژ، اين صنعت را در بدترين شرايط قرار داده است.

انحصار و دولتي بودن، محدوديت در توليد آفتي است كه به ريشه اين صنعت رسيده و قصد خشكانده شدن آن را دارد. اكنون كش//ورها خودروهاي استاندارد با شرايط ايمني خوب و دوستدار محيطزيست و البته باكيفيت براي استفاده اقشار جامعه توليد ميكنند كه مورد استقبال زيادي قرار ميگيرد اما در ايران خودروها با كيفيتي نامناسب و در بدترين شرايط توليد و خودرو آنها به مردم تحميل ميش//ود. اگر مطابق با شعارهاي توسعهاي دولتها كه ما ميخواهيم اقتصاد خودرو و خط توليد آن در كش//ور راهاندازي ش//ود بايد اين موضوع نيز در نظر گرفته ش//ود كه صنعت خودرو س//رمايهبر است و اشتغالزا نيست در حالي كه در ايران صنعتي اشتغالزا معرفي ميش//ود. با توجه به اينكه اقتص//اد راهكارهايي را براي حل مش//كل عرض//ه و تقاضا و ايجاد تع//ادل در بين آن دارد، اما نميتوان براي آشفتگي و دالليهاي سازمانيافته راهحلي پيدا كرد چراكه در صنعت خودرو دالليهاي س//ازمانيافتهاي در كش//ور وجود دارد آن هم به دليل تحت انحصار بودن دولت است. نه صنعت خودروي كشور و نه مردم ديگر توان افزايش قيمت را ندارند.

بهترين كمكرساني و حمايت بيقيد و شرط از خودروسازان كش//ور، واگذاري صنعت به بخش خصوصي واقعي است. در اي//ن زمان ميتوان به جرات از رقابت و توليد انبوه آن هم با كيفيت مناسب س//خني گفته شود. در اين صورت است كه دول//ت به راحتي براي بخش غيردولتي كه س//كاندار صنعت خودرو كشور شده است خط و نشان ميكشد كه در صورت ع//دم تامين نياز مصرف مش//تريان داخل اق//دام به واردات خودرو داشته باشد. * کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.