ارز چندنرخي ریشه مشکالت اقتصادي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حمیدرضاصالحي*

همانطور كه بارها فعاالنبخشخصوصي ب//ه دول//ت گوش//زد كردهان//د، چندنرخي بودن ارز ريشه بسياري از مشكالت اقتصادي در كشور به شمار ميرود اما با اين حال دولت به جاي ايجاد بس//تر مناسب براي فعاليت بازرگانان و فعاالن اقتصادي، سياس//تهاي نسنجيدهاي را در حوزه اقتصاد و تجارت در پيش گرفته كه موانع زيادي را براي فعاالن اين عرصه به وجود آورده است. اين موضوع بدين معناست كه دولت به جاي ايجاد بستر ثبات اقتصادي، خود به نوعي مسبب اصلي ايجاد موانع پيش پاي فعاالن اقتصادي است. در حال حاضر چالش مهمي كه بخش تجارت كشور با آن دست و پنجه نرم ميكند تنها تحريمه//ا و موانع بينالمللي نيس//ت بلكه بخش//نامههاي متعدد و نسنجيده داخلي است كه توسط دولت و زيرمجموعههاي آن صادر ميشود كه موجب شده فعاليت براي تجار به شدت دشوار شود. بخشنامه پشت بخشنامه صادر ميشود و اشتباه پشت اشتباه صورت ميگيرد. از اينرو در شرايط فعلي در حوزه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات مشكالت زيادي وجود دارد و ثبت سفارش واردات نيز به سختي انجام ميشود. از سوي ديگر نگاهي به بازار كاالهاي اساسي نشان ميده//د كه با وج//ود افزايش قيمت چند برابري ان//واع محصوالت، دس//تمزد مردم افزاي//ش نيافته كه اي//ن موضوع با توجه به كاهش قدرت خريد مردم، بازار داخلي را نيز با آشفتگي روبهرو كرده است. نابسامانيها در حالي در فضاي اقتصادي كشور ادامهدار شده كه دولت براي جبران اشتباهات خود بارديگربهصدوربخشنامههايجديدمتوسل ميشود. اما واقعيت اين است كه تنها راهحل مشكالت، مقابله با ارز چندنرخي و حركت در مسير اقتصاد آزاد است. بنابراين تا زماني ك//ه در جهت ثبات ن//رخ ارز و اقتصاد آزاد گام برنداريم، ش//رايط نابس//امان اقتصادي كش//ور ادامه خواهد داش//ت. از اينرو براي چندمينبار به دولتمردان تاكيد ميش//ود كه براي جلوگيري از ضرر مردم و اقتصاد به امنيتاقتصاديوفراهمكردنزيرساختهاي اقتصاد كالن توجه بيشتري داشته باشند. در غي//ر اين صورت دولتي ك//ه مدعي دفاع از حقوق مردم و فقراست، جامعه را به ورطهاي خواهد كشاند كه براي آنها هزينههاي زيادي را به دنبال خواهد داشت.

*عضوکمیسیونتوسعهصادرات اتاق بازرگاني ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.