مخاطرات اقتصاد انحصاري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدهدایتي

اي//ن هفتهه//ا صنعت خودروس//ازي ايران دوباره مسالهآفرين شده است. دو خودروساز اصلي كشور كه در س//ايه انحصارات بازار را در چند دهه اخير در اختيار داشتهاند به يكباره قيمت محصوالتشان را باال بردند. افزايش قيمت بهخصوص در ش//رايط فشار اقتصادي و افزايش هزينههاي توليد امري طبيعي اس//ت. داس//تان آنجا مسالهآفرين ميشود كه اين ميزان از افزايش قيمت، آن هم به يكباره توجيه چنداني ندارد تا بدان جا كه برخي خودروها تا 87 درصد افزايش قيمت داشتهاند. طبيعتا بايد اين افزايش قيمت مس//تدل ش//ود، اينكه هزينههاي توليد چقدر افزاي//ش يافت//ه و وضعيت ف//روش در بازارهاي داخلي و خارجي به چه صورت است. ديگر اينكه افزايش قيمت در حالي اس//ت كه عمال كيفيت خودروها افزايش//ي نيافته و با همان مش//كالت ديرين مواجهاند. مش//كالتي كه باعث ش//دهاند صنعت خودروس//ازي ايران تا حدي عقبافتاده باقي بماند.

فرج//ام قصه هن//وز نامعلوم اس//ت، در واقع چند ماهي اس//ت كه اين خودروس//ازها از انجام تعهداتش//ان در قبال مصرفكنندگان س//ر باز زدهان//د و س//پردههاي آنها را در اختي//ار دارند؛ سپردههايي كه جمع آنها، اعدادي بسيار بزرگ اس//ت. گفته ميش//ود دولت با دادن نزديك به چه//ار هزار ميليارد تومان به اين خودروس//ازها قص//د دارد مان//ع از افزاي//ش بيرويه قيمتها و نارضايتي مصرفكنندگان ش//ود. خودروساز در فاصله اين ش//وك و حل ظاهري مس//اله س//ود ميكند، مصرفكنندگان تكليفش//ان نامعلوم اس//ت و دولت دوباره بايد دخالت كند تا مگر از نارضايتيها جلوگيري كند. سازوكار تعيين قيمت خودرو در ايران هنوز نامعلوم است و هيچ شفافيتي پيرامون آن وجود ندارد. صنعت خودرو در ايران داللتهاي اقتصادي مهمتري هم دارد چرا كه از طريق دستكاري در سپردهها و جذب آنها ميتواند مسير سرمايهگذاري را تعين بخشد.

مورد خودرو نشانهاي است از آنچه بر صنعت اي//ران ميرود؛ صنعتي كه در س//ايه انحصارات، تكامل نايافته اس//ت، خالقيت و نوآوري ندارد، با استانداردهاي روز فاصله دارد و در نهايت چندان پاسخگو نيست. دولتها هم ميآيند و ميروند و هيچ برنامهاي براي دگرگوني وضعيت و گشايشي كارا در صنعت ايران ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.