الیحه درمان پناهجویان در خاك این كشور راي آورد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-BBC نمايندگان پارلمان استراليا با تصويب يك اليحه مهم، به پناهجويان ساكن اردوگاههاي جزاير دورافت//اده امكان دادهاند كه در داخل خاك استراليا درمان شوند. تصويب اين اليحه شكستي تاريخيبرايدولتوضربهايبهسياستبحثبرانگيز مهاجرتيدولتاقليتاسكاتموريسون،نخستوزير استراليا، محسوب ميشود.

اس//تراليا از سال 2013 پناهجوياني را كه قصد دارند با قايق وارد اين كشور شوند، به مراكز نگهداري پناهجويان در نائورو و پاپوآ گينه نو ميفرستد. به باور منتقدان، اين اقدام دولت استراليا به رفاه و آرامش بازداشتيهاي اردوگاهها به ويژه كودكان آسيب زده است. پزش//كان از مدتها قبل نسبت به امكانات نامناسب پزشكي در اين جزاير هشدار داده بودند و سازمان ملل نيز شرايط اين اردوگاهها را غيرانساني خوانده بود.

اس//تراليا همواره از سياس//ت خ//ود در زمينه نگهداري پناهجويان در اردوگاههاي خارج از خاك اين كش//ور دفاع كرده و گفته است اين كار، مرگ پناهجويان را در دريا متوقف كرده و قاچاق انسان را كاهش داده است. اليحهاي كه در مجلس نمايندگان استرالياتصويبشده،اينهفتهبهمجلسسناميرود و تبديل به قانون خواهد شد.

در استراليا، اينكه يك دولت در رايگيري پارلمان شكس//ت بخورد، بسيار نادر است و طي حدود 80 سال اخير چنين اتفاقي نيفتاده است. عالوه بر آن، دولت در آس//تانه برگزاري يك انتخابات فدرال در سالجاري ميالدي، متحمل چنين شكستي شده است. در سال ،1941 آرتور فدن، نخستوزير وقت استراليا پس از آنكه موفق نشد راي موافق نمايندگان پارلمان را براي بودجه به دس//ت آورد، بالفاصله از مقامش استعفا داد.

راي پارلمان اس//تراليا، شكس//تي براي اسكات موريسون به حساب ميآيد كه پنجمين نخستوزير اين كشور طي شش سال است و اكنون سوالهايي درباره ماندن وي بر سر كار ايجاد شده است. دولت موريسون اواخر سال گذشته ميالدي بعد از شكست در انتخابات مياندورهاي اكثريتش را در پارلمان از دست داد. پناهجويان و حاميان آنها از راي پارلمان

استراليا استقبال كردهاند.

سال گذش//ته ميالدي، گزارشهاي مربوط به بحران سالمت رواني كودكان ساكن بازداشتگاههاي پناهجويان، اس//ترالياييها را به وحش//ت انداخت. پزش//كان گفتند بعضي از بچههاي ساكن اردوگاه آنچنان افسرده بودهاند كه نميتوانستند غذا بخورند ي//ا بخوابند و حتي كودكان 11 س//اله دس//ت به خودكشي زده بودند.

م//وج واكنشهاي منفي مردم، دول//ت را وادار ك//رد كه بيش از يكصد كودك پناهجو را همراه با خانوادههايش//ان از جزيره نائورو به استراليا منتقل كن//د. طرفداران حقوق پناهجويان هش//دار دادند هزار پناهجوي بزرگسال در جزاير نائورو و مانوس، با بحراني مشابه در زمينه سالمت رواني و مشكالت پزشكي متعدد ديگر دست به گريبانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.