سرنوشت مبهم اتاق بازرگاني بندرعباس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت«- زمان ثبتنام نهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني درحالي به پايان رسيده كه قرار است تا چند روز ديگر اسامي كانديداهاي تاييد صالحيت شده اعالم شود. اما نكته قابل تامل در اين ميانآناستكههنوزتكليفتخلفاتيكهدربرخي اتاقهاي بازرگاني شهرستانها از جمله بندرعباس رخ داده، مش//خص نشده و معلوم نيست تصميم هيات نظارت بر انتخابات اتاقهاي بازرگاني كشور در اين باره چيست؛ موضوعي كه با وجود پيگيريهاي »جه//ان صنع//ت« از رييس انجم//ن نظارت بر انتخابات اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور تاكنون به نتيجه نرسيده است و حسين نقرهكارشيرازي از پاس//خگويي به اين سوال امتناع كرد. چند روز قبل نيز رييس كل دادگستري استان هرمزگان از رسيدگي به پرونده اتهامات مطرح شده عليه رييس اتاق بازرگاني اين استان خبر داده بود.

اعضايهياترييسهاتاقبازرگانيبندرعباسنيز به »جهان صنعت« گفتهاند: »رييس اتاق بازرگاني بندرعباس كه بايد طبق قانون به صورت افتخاري و بدون حقوق در اين اتاق فعاليت كند، از طريق اتاق بازرگاني خود را بيمه تامين اجتماعي كرده اس//ت. در حالي كه طبق تبصره 4 بند 7 ماده 5 آييننامه نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان، اعضاي هيات نمايندگان حق استخدام در اتاق بازرگاني را ندارند و اين موضوع تخلفي محرز است. بر اساس اين تبصره، در صورت تصدي مس//ووليت هر يك از اعض//اي اتاقها در دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، عضو مذكور موظف است مراتب را ظرف مدت يك ماه جهت لغو عضويت به اتاق ايران اعالم كند. در غير اين صورت اتاق ايران كارت عضويت وي را لغو خواهد كرد.«در چنين شرايطي كه رييس اتاق بازرگاني بندرعباس به عنوان عضو استخدامي اتاق و از مزاياي بيمه تامين اجتماعي برخوردار است اما تاكنون نهتنها اتاق بازرگاني ايران براي رس//يدگي به اين موضوع و برخي تخلفات مطرح ش//ده در اتاق بازرگاني بندرعباس به طور جدي وارد عمل نشده بلكه كارت بازرگاني رييس اتاق بندرعباس را نيز بر اساس مدارك و مستندات ارسالي اعضاي هياترييس//ه اين اتاق به كميته نظارتي اتاق بازرگاني ايران باطل نكرده اس//ت. از اين رو رييس اتاق بندرعباس با وجود اينكه طبق آييننامه اتاق بازرگاني عمل نكرده، همچنان به كار خود ادامه ميدهد و بعيد نيست كه با وجود تمام حاشيههايي كه طي 16 سال فعاليت خود در اين اتاق داشته، بار ديگر توسط هيات نظارت اتاقهاي بازرگاني سراسر كش//ور تاييد شود؛ مسالهاي كه موجبنگرانياغلباعضاياتاقبازرگانيبندرعباس وافكارعمومياستانهرمزگانشدهاست.حالآنكه اتاق ايران به عنوان متولي اصلي همچنان در اين باره سكوت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.