هوالباقي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رضا صفایي درگذشتهنرمندفيلمسازاستاد رابهمحضرخانوادهايشانوجامعههنري ايران تسليت عرض مينماييم و از خداوند منان براي آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم. جا مع/ه صنف/ي تهیه کنن/د گا ن ا ی/ر ان ،س/ید ضیا ء ها ش/مي حس/ین فرحبخ/ش- احمدرضا اس/عدي- ک/ورش کبیري- ش/هرام تیموري بابك نوري- س/عید مبرهن- شاهد احمدلو- احمد احمدي- امیرعلي محمدي سایت باکسآفیس ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.