مهمترین دالیل گرانیهای اخیر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سومین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی در دادس//تانی تهران روز چهارش//نبه هفدهم بهمنماه با حضور س//ردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، برخی معاونان دادس//تان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دس//تگاههای متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جعفریدولتآبادی در بررسی دالیل عمده گرانفروشی بر اساس گزارشهای مربوط به بازدید اکیپهای مشترک دادستانی تهران و سایر دس//تگاهها از مراکز عرضه اقالم اساسی که طی دو هفته گذشته به سرپرستی معاونان دادس//تان صورت گرفته است، گفت: مشکالت برخی از مرغداریها، اشکاالت موجود در عرضه و تقاضا، نرخ ارز، کاهش واردات برخی اقالم اساسی، قاچاق دام زنده، افزایش تقاضا به دلیل فضای روانی جامعه، تنوع قیمتها، افزایش قیمت ش//یر و نهادههای دامی، صادرات برخی اقالم کاالهای اساس//ی، احتکار، کمبود عرضه برخی کاالهای اساس//ی و ع//دم قیمتگذاری کاالهای عرضه ش//ده از عمده دالیلی است که در افزایش قیمتها نقش داشته است.

فق//دان س//ازوکار الزم برای اح//راز هویت خریداران، سودجویی شرکتهای توزیعکننده گوش//تهای وارداتی و عدم برچس//بگذاری، فروش گوشت در بازار آزاد از سوی پیمانکاران و مشاهده گوشت یخزده در برخی قصابیهای سطح ش//هر، ورود کامیونهای حمل گوشت بدون پلمب به محل عرضه که امکان سوءاستفاده و خ//روج گوش//ت از آنها را در مس//یر افزایش میدهد، دپوی مرغ و گوش//ت تنظیم بازار در برخی فروش//گاهها و عدم عرضه به متقاضیان، ناچیز بودن س//همیه برخی فروشگاهها، حضور طوالنی مردم در صفوف عرضه گوشت، اختصاص یک خودروی حمل گوشت به چند منطقه که موجب تاخیر در توزیع میش//ود، نامش//خص بودن میزان سهمیه مراکز عرضه، تقاضای زیاد و عرضه مح//دود در مناطق جنوبی و مرکزی، عدم اختصاص سهمیه به اتحادیه رستورانداران و کبابیها و انقضای تاریخ مصرف گوشتهای گرم وارداتی آس//یای میانه، از جمله اموری بود که دادس//تان تهران مورد توجه ق//رار داد و از دستگاههای متولی خواست با اتخاذ تدابیری این مشکالت را ساماندهی و مرتفع کنند. جعفری دولتآبادیباتوجهبهقیمتهایمتفاوتگوشت قرمز در فروشگاهها و انعکاس آن در رسانهها و فضایمجازیکهموجبنگرانیمردمشدهاست، به برخی اخبار منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و از مس//ووالن مربوطه خواست در رابطه ب//ا فروش اینترنتی گوش//ت و واگذاری اختیار توزیع آن به یک شرکت خصوصی بدون انجام تشریفات الزم اطالعرسانی کنند. وی با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت اصناف در بخش توزیع کاالهای اساسی خاطرنشان کرد: باید به اصناف در این زمینه اطمینان کرد تا بتوانند به دستگاههایدولتیکمککنندواجازهدهندآنها نیز به میدان بیایند. دادستان تهران یکی دیگر از مشکالت را سهمیههای متفاوت فروشگاهها مطرح کرد و افزود: در برخی بازدیدها مشخص شددریکفروشگاه002 کیلوگرمودرمجاورت آنکه فروشگاه بزرگتری است، سهمیه اندکی از گوشت قرمز توزیع شده است.

لزوم اقدام پلیس در برخورد با دالالن گوشت

وی با اش//اره به احتکار گوش//ت در برخی فروش//گاهها و مراکز نگه//داری و داللی در این زمینه، از فرمانده پلی//س آگاهی تهران بزرگ خواست در رابطه با جمعآوری دالالن برخورد جدی شود.

دادس//تان تهران با اشاره به کشف دو مورد محموله گوشت قرمز به میزان هفت تن و یک ت//ن در پایتخت، اظهار داش//ت: در صورتی که انبار کردن کاالهای اساس//ی با اطالع دستگاه دولتی باش//د، مانعی وجود ندارد اما اگر محرز شود که اقالم اساسی مردم با هدف سودجویی، گرانفروش//ی کالن و احتکار عمده انجام شده اس//ت، این اقدام جرم اخالل در نظام اقتصادی محسوب میشود که باید برخورد سریع و قاطع صورت گیرد و ضرورت دارد اس//امی متخلفان رسانهای شود تا مردم باور کنند که با گرانفروشی برخورد میشود و متخلفان نیز بدانند که نباید با زندگی مردم بازی کنند.

لزومقطعسهمیهمراکزوفروشگاههای متخلف

جعفریدولتآب//ادی با اش//اره ب//ه اینکه از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش//اورزی انتظار بیشتری برای اعمال نظارت میرود، تاکید کرد: الزم است این نهادها ضمن بازدید از مراکز توزیع اقالم اساسی، وضعیت توزیع ای//ن اقالم را مدیریت کنن//د. وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند نظارتها تاثیرگذار باشد، به مدیران مراکز متخلف هشدار داد که در صورت گرانفروشی، احتکار، توزیعهای خارج از شبکه، فروش بدون برچسب قیمت و افزایش قیمتها، س//همیه آنها توسط دستگاههای ذیربط قطع خواهد شد.

جعفریدولتآبادی با اعالم اینکه سیاست دادستانی، صرف مقابله نیست بلکه حمایت از تصمیمات مناسب و نظارت است، خاطرنشان کرد: هدف دادستانی در این زمینه، حمایت از مردم و برخورد با متخلفان است.

وی تاکید کرد: تیمهای گش//ت مشترک باید از قیمت مصوب کاالهای اساسی اطالع داشته باش//ند. معاونان دادس//تان تهران در تیمهای گشت حضور دارند تا در مواردی که به تیمهای گشت اجازه ورود نمیدهند، بتوانند درهای بسته را باز کنند.

وی از ش//هروندان خواس//ت مش//خصات مراکزی که فساد و قاچاق و توزیع خارج از بازار دارند را به دستگاههای ذیربط اطالع دهند تا تیمهای گشت به محل اعزام شوند.

در این جلس//ه فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ، نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش//اورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و برخی معاونان دادستان گزارشی از عملکرد تیمهای گشت مشترک در سطح شهر و نحوه توزیع گوشت ارائه کردند.

جعفریدولتآبادی در گفتوگویی نیز درباره ورود پولهای مشکوک به سینما و اینکه این رویه مدلی از پولش//ویی است، از جمله پرونده آقای محمد امامی، اظهار کرد: مهمترین مصداقی که وجود دارد همین ماجرایی است که اسم بردید؛ همان سریال خانگی معروفی که تولید شد. در پروندههای دیگری ه//م این ردپا را میبینیم. فرهنگ و س//ینما مس//یر خوبی برای توجیه پولشویی است.

اصل اینکه در فیلمس//ازی افرادی به اس//م تهیهکننده ای//ن پولهای مش//کوک را خرج میکنند تایید میکنم، اما صرفا محدود به این پرونده نیست و در حال حاضر پروندههایی داریم که این ردپاها معلوم است اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.