پاسخ قاطع ظریف به توئیت پر از خشم ترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- وزیر امور خارجه کشورمان بامداد روز سهشنبه به توئیت پر از خشم و عصبانیت دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا در مورد چهل سالگی انقالب اسالمی ایران پاسخ داد. ترامپ در دقایق اولیه بامداد روز سهش//نبه در توئیتی به زبانهای فارسی و انگلیسی نوشت: 40 سال فس//اد. 40 سال سرکوب. 40 س//ال ترور. رژیم ایران فقط موجب چهل س//ال شکست شده است. مردم ایران که مدتهاست در رنجند شایسته آینده روشنتری هستند.

در براب//ر این توئیت رییسجمهور آمریکا، محمد جواد ظریف نیز به صورت توئیتری پاس//خی صریح و قاطع به دونالد ترامپ داد و در صفحه توئیتر خود نوشت: »چهل سال شکست در پذیرش اینکه ایرانیها هرگز مطیع نخواهند شد.

چهل سال شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با واقعیت. چهل سال شکست در بیثبات کردن ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن. پس از چهل س//ال انتخابهای اش//تباه وقت آن رسیده است که دونالد ترامپ در سیاست شکستخورده آمریکا بازنگری کند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.