سومین جلسه دادگاه محیطزیستی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- س//ومین جلس//ه محاکمه چند فعال محیطزیست متهم به جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقالب به ریاس//ت قاضی صلواتی و با حضور مستش//ار دادگاه برگزار شد.

در این جلسه از دادگاه که وکالی تعیینی متهمان نیز حضور داشتند، نماینده دادستان تهران در ادامه بخشهای دیگری از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد. دو جلس//ه قبلی رسیدگی به پرونده این افراد نیز به شکل غیرعلنی و در روزهای چهارش//نبه و شنبه دهم و سیزدهم بهمن 1397 برگزار ش//د. سیدکاظم حسینی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده ش//نبه 13 بهمن 97 گفت که کیفرخواس//ت این پرون//ده بیش از 300 صفحه اس//ت. عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران چهارشنبه دوم آب//ان 1397 از تغییر عنوان اتهامی چهار نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: هشت نفر در این پرونده تعقیب شدند و عنوان اتهامی چهار نفر از آنها افساد فیاالرض است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.