آغازبررسیبودجه89 درصحنمجلساز82 بهمن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- بررسی الیحه بودجه سال 1398 کلکشور از یکشنبه هفته آینده 28 بهمنماه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی آغاز میشود. اکبر رنجبرزاده درباره بررسی بودجه سال 98 در مجلس شورای اسالمی گفت: شنبه هفته آینده در نوبت صبح یک جلسه غیرعلنی درباره الیحه بودجه سال 98 با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامهوبودجه، اعضای کمیسیون تلفیق و وزیر جهاد کشاورزی خواهیم داشت. این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بعد از جلسه چهارساعته صبح به احتمال زیاد جلس//های در نوبت بعدازظهر خواهیم داش//ت. وی درب//اره در دس//تور کار مجل//س قرار گرفتن بودجه س//ال 98 بیان کرد: بودجه 98 از روز یکش//نبه هفته آینده هر روز در دو ش//یفت کاری صبح و عصر بررسی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.