استقبال سرد از نشست ورشو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاسی- نشست ضدایرانی آمریکایی- لهستانی امروز در حالی در ورشو برگزار میشود که عالوه بر انصراف کش//ورهایی مانند روسیه، لبنان و عراق از حضور در آن، تاکن//ون با ام//ا و اگرهایی حول حض//ور متحدان اروپایی واشنگتن همراه بوده است. البته برخی از مقامات اروپایی از جمل//ه فدریکا موگرینی، رییس روابط خارجی اتحادیه اروپا اعالم کردهاند در این نشست شرکت نخواهند کرد یا نسبت به آن بیتمایل بودهاند. اکنون طی آخرین خبرها وزیر خارجه آلمان نیز اعالم کرده در کنفرانس ضدایرانی ورش//و ش//رکت نمیکند و یکی از مقامات ارش//د وزارت خارج//ه به عنوان جایگزی//ن وی در این کنفرانس حضور خواهد داشت.

روز جمعه بیس//تویکم دیماه امسال مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعالم ک//رد در تاریخهای 24 و 25 بهمنماه کنفرانسی بینالمللی را با تمرکز بر موضوعات مربوط به ایران در »ورشو« پایتخت لهستان برگزار کنند. پمپئو در مصاحبه با شبکه خبری »فاکسنیوز« ضمن اعالم خبر میزبانی مشترک آمریکا و لهستان از این نشست ضدایرانی، مدعی شد واشنگتن تالش میکند دهها کش//ور از مناطق مختلف جهان را برای حضور در این نشست گرد هم آورد و این همایش برای ارتقای ثبات، امنیت و آزادی در منطقه غرب آسیا و با هدف کاهش نفوذ منطقهای ایران برگزار میشود.

اعالم برگزاری نشست ضدایرانی ورشو، با واکنشهای متفاوت بینالمللی مواجه شد. سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه طی کنفرانس خبری ساالنهای که روز بیستوششم دیماه برگزار کرد، با بیان اینکه مسکو دعوتنامه واشنگتن ب//رای حضور در این نشس//ت را دریافت کرده اما تصریح کرد که برگزاری نمایشهای اینچنینی نمیتواند کمکی به حل بحرانهای منطقه و جهان کند. الوروف با اش//اره به پیشنویس دستور کار این نشست مبنی بر گفتوگوها درباره بحرانهای س//وریه، یمن و مسائل مربوط به برنامه موش//کی و فعالیتهای منطقهای ایران، توضیح داد: »به نظر میرس//د کل برنامه این نشس//ت به منظور پیشبرد رویکردهای آمریکا برای مقابله با ایران در منطقه طراحی شده است... در متن دعوتنامه نیز صراحتا اعالم شده سند پایانی نشس//ت را آمریکا و لهستان بدون حضور احتمالی دیگر کشورها تنظیم و تصویب خواهند کرد. این روند در مسائل بینالمللی معمول نیست.«

چند روز پ//س از این اظهارات الوروف، وزارت خارجه روس//یه با انتشار بیانیهای رسما اعالم کرد که در نشست ضد ایرانی ورش//و ش//رکت نمیکند. در این بیانیه تاکید ش//ده بود: »دستورکار کنفرانس ورش//و درباره خاورمیانه در پوش//ش تمام مش//کالت منطقه به ویژه مس//اله صلح خاورمیانه شکست خورده است. برنامهریزی برای برگزاری این کنفرانس بس//یار با عجله انجام گرفته بدون اینکه از نظرات کش//ورهای اثرگذار در خاورمیان//ه و خارج از این منطقه استفاده شود.«

ب//ه هر حال نشس//ت امروز و فردای ورش//و ه//م برگزار میش//ود و باید دید چه کشورهایی در این نشست شرکت میکنند. البته طبق گفته برخی کارشناسان قرار نیست در اجالس ورشو در مورد ایران تصمیمگیری شود. طبق چیزی که پمپئو در قاهره اعالم کرد و طبق بیانیه مشترک دولت آمریکا و لهستان عنوان این کنفرانس نشست صلح و امنیت خاورمیانه است کلمهای از ایران در عنوان این نشست نیامده

است. در بیانیه مشترک نیز از موضوعاتی که قرار است بحث شود بحث تروریسم، افراطگرایی، اشاعه موشکها مقابله با نایبینی است که در خاورمیانه در حال جنگ هستند بنابراین هیچکدام از اینها مستقیم به ایران بر نمیگردد البته اتهاماتی نس//بت به ایران وجود دارد مثل اینکه ایران از تروریس//مها حمایت میکند یا اشاعه موشکی دارد یا در لبنان و سوریه میجنگد اما این اتهامات فقط به ایران برنمیگردد. عربستان نیز حامی تروریسم و افراطیگرای شناخته میشود اما آمریکا با برگزاری این نشست درماندگی و شکست سیاستهای خود را در منطقه نشان میدهد. با توجه به اینکه آمریکا در طول سالهای گذشته در یمن، سوریه و عراق با شکستهای متعدد سیاسی مواجه بوده و از سوی دیگر آمریکا هزینههای سنگین سیاسی برای حفظ رژیمهای مرتجع عرب و همچنین رژیم صهیونیستی انجام داده اینها نشان میدهد که آمریکا برای ایجاد ائتالف منطقهای و جهانی علیه ایران ناکام مانده است. مسلما حضور کشورها در اجالس ورشو در سطح پایین است و خروجی این اجالس تاثیری بر ایران و انزوای ایران نخواهد داشت به اعتبار اینکه در طول سالهای اخیر ایران ثابت کرد کشوری تاثیرگذار است که میتواند در راستای حفظ امنیت کشورهای منطقه موفق باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.