رنج جان بولتون از یک توهم مزمن نسبت به ایرانیان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا - س//خنگوی وزارت امور خارجه گفت: جان بولتون مش//اور امنی//ت مل//ی آمریکا از یک نوع توهم کامال مزمن نس//بت به ایران و ایرانیان رنج میبرد و به جای بازنگری در برداش//تهای اش//تباه خود سعی کرده است مفری برای پیشگوییهای نافرجامش داشته باشد.

بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر جان بولتون مش//اور امنیت ملی آمریکا افزود: جان بولتون از یک نوع توهم کامال مزمن نسبت به ایران و ایرانیان رنج میبرد و به رغم تمامی توهمات و تخیالت خودساخته و القائات برخی گروههای تروریستی همکیش، رویاهای خام و خوابهای پریش//ان خود را در مراس//م ش//کوهمند راهپیمایی چهلمین س//الگرد انقالب تاریخی ملت بزرگ ایران بر باد رفته دیده است.

قاسمی اظهار داشت: بولتون در یک عکسالعمل انفعالی، خصمانه و عصبی//ت ح//اد بار دیگ//ر به جای درک و فه//م و آموختن فرهنگ مردم بزرگ ایران و ریش//ههای عمیق انقالب اس//المی با زبان تلخ و بدون درک واقعیات و بازنگری در بینش و برداش//ت اشتباه خود و با کینهتوزی همیش//گی سعی کرده با وعدههای خام و تصورات خیالی مفری برای رهایی و توجیه تحلیلهای غلط و پیشگوییهای نافرجام خود داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: شاید امروز فرصتی مغتنم باشد این مقام آمریکای//ی با نگاهی به آنچه در س//الگرد انقالب و با حضور فراگیر و گسترده مردم گذشت و آنچه دیگر نااهالن به او آموخته بودند، به دور از کینهورزیهای کهنه و دیرینه نس//بت به ایران و ایرانیان و با کمی تامل و تفکر از بیان چنین سخنان غلطی خودداری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.