ترامپ و کاخ سفید دوست هیچ کشوری به شمار نمیروند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دستیار ویژه رییس مجلس گفت: جمهوری اسالمی ایران و متحدین اجازه ندادند که تروریستها در منطقه غرب آسیا حاکم شوند و اهداف ضدبشری محور آمریکایی-صهیونیستی را محقق سازند.

به گزارش ایلنا، جمعی از مقامات سیاسی، پارلمانی و اساتید دانشگاههای آمریکای التین و حوزه بالکان با دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی دیدار کردند. مهمانان خارجی شرکتکننده در مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ضمن عرض تبریک به ملت ایران، اظهار داشتند که از مشاهده دستاوردهای بزرگ علمی، فناوری، دفاعیوسازندگیدرایرانمتعجبشدهاند. آنانافزودندکهعلیرغماعمالتحریمهایآمریکا،وجودفضایتبلیغاتی منفی رسانههای غربی علیه ایران و مشکالتی که تحریم میتواند برای کشور ایجاد کند، مشاهده میکنند که در نشاط و رفتار مردم هیچ آثار نگرانکنندهای از تحریم به چشم نمیخورد.

مقامات خارجی مالقاتکننده، رفتار آمریکا را متناقض و سیاس//ت ترامپ در اعمال تحریم را شکس//ت خورده خواندند و مواضع مستحکم مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران را در حفظ استقالل، امنیت و توسعه پایدار ایران در منطقه متالطم غرب آسیا، نشانه حرکت شتابان و رو به رشد انقالب اسالمی خواندند. امیرعبداللهیان نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به مهمانان خارجی شرکتکننده در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقالب اسالمی ایران امام خمینی)ره(، گفت: با وجود رفتار خصمانه آمریکا، ایران گامهای استوار خود را با قدرت در مسیر پیشرفت، توسعه و رفاه مردم تداوم میبخشد و تعامل سازنده با همه کش//ورهای جهان به استثنای رژیم نامشروع اسراییل، همواره در دستور کار جدی سیاست خارجی و دیپلماسی پارلمانی تهران قرار دارد.

وی ادامه داد: ما با افتخار و صدای بلند، در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران اعالم میکنیم که جمهوری اسالمی ایران و متحدین اجازه ندادند که تروریستها در منطقه غرب آسیا حاکم شوند و اهداف ضدبشری محور آمریکایی- صهیونیستی را محقق سازند. دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ایران برخالف فشارهای ترامپ، به کمک مردم و نسل بزرگ جوان کشور، با تمام توان در مسیر شکوفایی اقتصادی، به پیش میرود و حفظ اس//تقالل و آزادی از دیگر افتخارات جمهوری اس//المی در چهل سالگی و بالندگی انقالب اسالمی است. امیرعبداللهیان افزود: کاخ سفید با دخالت آشکار در تحوالت ونزوئال درصدد تکرار بحران سوریه در آمریکای التین است. مادورو و گوایدو از فرزندان ونزوئال هستند و باید به جای مداخله خارجی، گفتوگوی دولت قانونی و معارضه مبنای کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: ترامپ و کاخ سفید فقط به منافع خود میاندیشند و دوست هیچ کشوری به شمار نمیروند این در حالی است که ایران اسالمی چهل سال به سیاست نادرست آمریکا »نه« گفت و روی پای خود ایستاد. ایران معتقد به راهحل سیاسی در همه بحرانها از ونزوئال تا یمن، بحرین، لیبی و سوریه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.