ایران و ژاپن باید گامهای بلندتری بردارند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار با رییس و جمعی از نمایندگان مجلس مشاوران ژاپن گفت: ضروری است میان ایران و ژاپن گامهای بلندتری برداشته شود.

به گزارش ایسنا، علی الریجانی با رییس و جمعی از اعضای نمایندگان مجلس مشاوران دیدار و گفتوگو کرد. الریجانی در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار رییس مجلس مشاوران گفت: روابط ایران و ژاپن دیرینه بوده و به طور مداوم در حال حاضر که نودمین سال برقراری روابط سیاسی دو کشور سپری میشود نیز روابط دوستانه است. رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فرصت خوبی است که میان ایران و ژاپن گامهای بلندتری برداشته شود، افزود: برخی از کشورها ممکن است به دنبال ایجاد اختالل در روابط باشند که نباید اجازه داد. وی با یادآوری اینکه در طول تاریخ، تنشی میان ایران و ژاپن به وجود نیامده است، تصریح کرد: علت آن نزدیک بودن فرهنگ دو کشور است. الریجانی با بیان اینکه در ایران نگاه مثبتی به کشور ژاپن وجود دارد، گفت: در بخشهای مختلف صنعتی، فنی و تجاری عالقهمند به همکاری با شما هستیم. رییس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه از توسعه روابط تجاری میان دو کشور استقبال میکنیم، ادامه داد: زمینههای مناسبی برای سرمایهگذاری ژاپن در ایران در زمینههای مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت داروسازی وجود دارد. وی با یادآوری اینکه میتوان در زمینه روابط بلندمدت میان دو کشور تالش کرد، ادامه داد: روابط اقتصادی ضروری است پایدار باشد.

الریجانی از تالشهای سازنده کشور ژاپن برای تداوم توافق هستهای قدردانی کرد و گفت: تمام کشورهای دنیا نیز این نظر را دارند و چین و روسیه نیز چنین نظری دارند البته باید در این زمینه اقدامات عملی داشت و به چارچوبی دست یافت.

در ادامه چوایچی داته رییس مجلس مشاوران ژاپن در دیدار با هیات پارلمانی ایران با بیان اینکه ایران دارای تمدنی بزرگ و غنی و بزرگترین کشور خاورمیانه است، گفت: ایران با ژاپن روابط دیرینهای داشته و در دیدار اخیر نخس//ت وزیر ما با دکتر روحانی؛ رییسجمهور، بیش از پیش فعالتر ش//ده است. وی با بیان اینکه دولت آقای روحانی به دنبال تعامالت سازنده با مجامع بینالمللی بوده و این مایه خرسندی است، افزود: ژاپن از توافق هستهای حمایت کرده است. رییس مجلس مشاوران ژاپن ادامه داد: انتظار میرود تعامل دو کشور از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افزایش یابد. چوایچی داته بر ضرورت توسعه روابط پارلمانی تاکید کرد و گفت: امیدواریم این سفر فرصتی برای افزایش تعامالت میان دو کشور را فراهم کند و سفر دو روزه پربار باشد. رییس مجلس مشاوران ژاپن یادآور شد: تعامالت دو کشور میتواند از طریق مبادالت فرهنگی و ورزشی بیش از پیش افزایش یابد و درک متقابل مبنای توسعه دو کشور را شکل دهد. مجلس مشاوران ژاپن مانند مجلس سناست و قدرت بیشتری از مجلس نمایندگان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.