ایران از روسیه اس- 400 نخواسته است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- دبیرکل اداره کنترل تس//لیحات و منع گسترش تسلیحات )کش//تار جمع//ی( وزارت خارجه روس//یه اعالم کرد: ای//ران تا امروز درخواس//تی برای خرید س//امانههای پدافند موش//کی 400-سا به روسیه نکرده است. »والدیمیر یرماکوف« در پاسخ به سوال خبرنگار ریانووس//تی دراین باره که آیا تهران و مس//کو مذاکراتی برای خرید 400-سا داشتهاند، افزود: برای گرفتن پاسخ این پرسش بهتر است به وزارت دفاع مراجعه کنید اما تا آنجا که میدانم شرکای ایرانی تاکنون درخواس//تی دراین رابطه ارائه نکردهاند. وی در ادامه به موش//کهای ایران هم اش//اره کرد و گفت: روسیه موشکهای ایران را وسیله مهار در مقیاس منطقهای میداند ضمن اینکه برخی کش//ورهای همسایه ایران موش//کهای بالستیکی تکاملیافتهتر از موشکهای این کشور دارند. یرماکوف با بیان اینکه در پش//ت س//ر هر موضوعی که به طور ناگهانی در فضای عمومی مطرح میش//ود منافعی نهفته است، اظهار کرد: در مورد ایران بحثها کامال مشخص است و کارزار و سروصدای برپا شده در این مورد فقط بخش فضایی ایران را دربر نمیگیرد. وی گفت: تحرکات کشورهای غربی پیرامون برنامه موشکی ایران و تالش برای سیاسی کردن این مساله و و دامن زدن به آن را جز تالش برای اعمال فشار بر تهران و واداشتن این کشور به گذشتهای یکجانبه به ویژه در رابطه با هدف آمریکا برای منزوی کردن این کشور و کاهش فعالیتهای آن در منطقه میدانیم. مقام روس خاطرنشان کرد: فشار بر ایران برای مجبور کردن آن به قطع حمایت از دولت قانونی سوریه و توقف برنامه هستهای ایران اعمال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.