رییس جدید قوه قضاییه تا پایان سال معرفی میشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون اول قوه قضاییه گفت: رییس جدید قوه قضاییه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی میشود و کار خود را آغاز میکند. حجتاالسالم غالمحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص معرفی رییس جدید قوه قضاییه گفت: رییس جدید قوه قضاییه انشاءالهس تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی میشود و کار خود را آغاز میکند. وی در خصوص گزینه ریاست قوه قضاییه گفت: تا پایان سال زیاد نمانده و انشاءاهلل معرفی میشود. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همه دستگاهها و از جمله قوه قضاییه همراه و پا به پای مردم در مقابل همه مفسدان و خالفکاران با تمام توان ایستادگی کرده و اجازه دست درازی به بیتالمال به مفسدین را نمیدهند. حجتاالسالم محسنی اژهای در خصوص شایعات آزادی مرتضوی دادستان سابق تهران از زندان گفت: این خبر تکذیب شد و وی همچنان در زندان است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عفو برخی از محکومین قضایی، آیا مرتضوی هم شامل عفو شده، گفت: من خبر ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.