تقدیر سید حسن نصراهلل از ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

انتخاب- دبیرکل حزباهلل لبنان در دیدار با وزیر خارجه کشورمان ضمن قدردانی از حمایتهای جمهوری اسالمی ایران گفت که این حمایتها منجر به تحقق پیروزی در بیش از یک میدان شد. سید حسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان در دیداربامحمدجوادظریف،وزیرامورخارجهایرانازمقامات،مسووالنوملتایرانبهخاطرحمایتهایشانازلبنان،فلسطین، جنبشهایمقاومتوملتهایمنطقهدرمقابلهباتجاوزهایصهیونیستیوتکفیریتقدیروتشکرکرد.سیدحسننصراهلل بااشارهبهاینکهحمایتهاوپشتیبانیهایجمهوریاسالمیایرانمنجربهتحققپیروزیهادربیشازیکمیدانشدافزود: امیدوارم جمهوری اسالمی ایران با وجود توطئهها و فشارها به حمایتهای خود ادامه دهد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران بر موضع ثابت جمهوری اسالمی ایران در حمایت از دولت، ملت و مقاومت لبنان و همچنین بر آمادگی ایران برای کمک و همکاری با این کشور در تمامی زمینهها تاکید کرد. دبیرکل حزباهلل لبنان و وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در رابطه با آخرین تحوالت سیاسی در لبنان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار محمد جالل فیروزنیا، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بیروت نیز حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.