منابعملیقربانیبیتدبیری

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ/روه اقتص/ادی-

سلس//له سیاس//تهای اقتص//ادی دولت که ب//ه ب//روز رفتاره//ای هیجان//ی در بازاره//ای ارزی و ایجاد آش//وب در دیگر بازاره//ای اقتصادی انجامیده، هرچند نقطه عطف مهمی در تاریخ اقتصادی یک دهه گذش//ته کش//ور محسوب میشود، با این حال اصرار سیاستگذار بر ادامه روند کنونی این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا سیاست میخکوب ارزی محکوم به شکست است؟

بان//ک مرک//زی ب//ه عن//وان نماینده تاماالختی//ار دولت با اتخاذ سیاستهای ارزی ناکارآمد در طول یک س//ال گذش//ته، به آشوبهای گس//تردهای در س//طوح مختل//ف اقتصادی دام//ن زد. این بزرگترین شورای پول و اعتبار که مامور اجرای سیاس//تهایی اس//ت که دولت وی را مکلف به اج//رای آن میکند، در طول این م//دت فعال کردن کانون بحرانهای اقتص//ادی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

سیاس//ت میخک//وب ارزی ک//ه از جمل//ه سیاس//تهای ارزی بانک مرکزی است و با رای دولت به مرحله اجرا رسید، ناکامیهای گستردهای را در ح//وزه سیاس//تگذاری ارزی تاکنون نصیب اقتصاد کرده اس//ت. این سیاس//ت ک//ه تنه//ا در مرحله اولی//ه اج//رای آن به بزرگ ش//دن فضای رانتخواری کشور منجر شد، سیاس//تی بود که با ش//یرین کردن کام فعاالن حاضر در صحنه اقتصاد کشور، به تلخکامی مردم انجامید.

خودروس//ازان ک//ه اولی//ن گروه منتف//ع از این سیاس//تگذاری ارزی بودن//د، اکن//ون در حال اش//اعه آن به دیگر بخشهای اقتصادی کش//ور هس//تند. افزایش چش//مگیر قیمت گوشت به عنوان یکی از اقالم اساسی موردنیاز مردم خود موید این حقیقت است که سیاست میخکوب ارزی نه تنها سیاس//تی در راس//تای تامین منافع اقتصادی کش//ور نیس//ت، که رفتهرفته میتواند در دیگر کاالهای اساس//ی موردنیاز مردم نیز ریش//ه بدوان//د و حتی دسترس//ی مردم به مایحتاج اساسی را نیز با بحرانهای اساسی روبهرو کند.

براین اساس و با توجه به آنچه در اقتصاد نمایان ش//ده است، میتوان گفت بزرگترین آسیبی که سیاست میخکوب ارزی و دالر 4200 تومانی ب//ه اقتصاد وارد کرد، نزول س//طوح اخالقی در جامعه است.

رانتخواران و فسادسازان حاضر در رئ//وس اقتص//ادی کش//ور که با فریبهای بس//یار قادر ب//ه دریافت ارز ارزان و تکنرخ//ی ش//دند، در طول ماههای گذشته این اندیشه را اشاعه دادند که تنها آنهایی میتوانند از این معرکه ارزی برنده بیرون آیند که وارد بازی فس//اد سیس//تماتیک دولت شوند.

ادامه ای//ن ماجراه//ای ارزی به ظهور پدیدههایی انجامید که از دل همین رانتخواران بیرون آمده است، پدیدهای موسوم به حذف دهکهای اجتماعی که دیگر نقشی در صحنه اساسی اقتصاد کشور ندارند و افسار ام//ور اقتصاد کش//ور را در دس//تان رانتخواران کشور نهاده است.

به هر میزان که عرصه بر کار مفید و مول//د اقتصادی تنگتر میش//ود، ب//ه همان میزان فضا ب//رای فعالیت رانتخواران بازتر میشود.

گس//تردگی ای//ن موض//وع ت//ا آنجاست که همه ساله به تنزل رتبه ایران در رتبهبندیهای شاخص فساد جهانی میانجامد.

روند صعودی نرw ارز

آمارهای منتش//ره از سوی مراکز آم//اری نیز خود گویای بی اثر بودن سیاست تکنرخی شدن ارز است که با گس//تردهتر کردن فضای فعالیت رانتخ//واران، ب//ه افزایش س//طح عموم//ی قیمته//ا و روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد دامن زد.

اما ای//ن موضوع درس//ت زمانی در فضای اقتصادی کش//ور ریش//ه دوانده که تحریمهای اعمال ش//ده از سوی آمریکا با تنگ کردن عرصه بر فض//ای اقتصادی کش//ور، اجازه اعمال سیاس//تهای کارآم//د را از دول//ت گرفت//ه و وی را در مع//رض انواع و اقس//ام نامالیمات اقتصادی قرار داده است.

بر این اس//اس و با توجه به آنچه ب//ر فض//ای اقتصادی کش//ور حاکم اس//ت، به نظر میرسد سیاستی که ب//ا ارز 4200 تومان//ی در پی تامین کااله//ا و اقالم اساس//ی م//ورد نیاز مردم اس//ت نه تنها ق//ادر به تامین ارزان کااله//ای اساس//ی و موردنیاز مردم نیس//ت، که به پر کردن جیب رانتخ//واران و دسترس//ی آنان به کاالهای غیرضروری و لوکس دامن زده است.

ب//ر ای//ن اس//اس و با توج//ه به پیشبینیه//ای به عم//ل آمده، به نظر میرس//د چنین سیاس//تی در آین//دهای نهچن//دان دور با درهای بس//ته مواجه خواهد ش//د که موید به سر آمدن سیاستهای دستوری و تحمیلی دولت آن هم در س//طوح کالن اقتصادی کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.