نسبت حقوق کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

با سقوط ارزش پول ملی، نسبت کل حقوق کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی، به یکی از پایینترین نرخهای جهانی سقوط کرد.

این در شرایطی است که در مقایسه با کشورهای دیگر، تعداد کارکنان دولت در ایران پایین نیست. اهرم افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد شدید قیمتها، به مثابه مالیات نامرئی )تورمی( ارزش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در سالجاری و همچنین سال 1398 به شدت تنزل داده است.

دولت با اخذ مالیات از بنگاهها و اشخاصی که از باال رفتن نرخ ارز به سودها و منافع کالن رسیدهاند و همچنین واقعیسازی بهای نهادههای ورودی بنگاههای متکی به رانتهای منابع و انرژی )مانند پتروشیمیها و فوالدیها( که به دالر درآمد دارند، میتواند منابع الزم برای واقعیسازی حقوق و دستمزد کارکنان را تامین کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.