رتبه نخست بهرهوری کل عوامل در بانکهای کشور به بانک انصار رسید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانک انصار مقام نخست بهرهوری کل عوامل در بانکهای کشور را به دست آورد. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، در بیستویکمین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران 100-IMI که براساس شاخصهای کمی و دستاوردهای عینی و عملی صورت گرفت، بانک انصار رتبه نخست بهرهوری کل عوامل را در بین بانکهای کشور به دست آورد و موردتقدیرسازمانمدیریتصنعتیکشورقرارگرفت.درهمایششرکتهایبرتر ایران که صبح روز دوشنبه هشتم بهمن با حضور مقامات دولتی، صاحبنظران و مدیران برتر کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، بانک انصاربراساسارزیابیهایکارشناسانذیربطتوانستدربین005 شرکتبرتر ایران عنوان سیزدهمین شرکت برتر ایران و بهرهورترین بانک کشور را به دست آورد.این گزارش میافزاید بانک انصار طی چهار سال گذشته بیش از473 پروژه بهبود و اقدامات اصالحی را اجرایی کرده که منجر به افزایش درآمد، کاهش هزینه و بهبود فرآیندهای داخلی شده و در مسابقات ملی بهینهکاوی، تجربیات موفق، مسوولیتهای اجتماعی و برترین نوآوری محصول و خدمات شرکتهای ایرانی نیز حائز رتبه شده و برای پنجمین سال پیاپی عالیترین جایزه مدیریت سالمت اداری کشور را از آن خود کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.