بانکهاسختگیرینکنند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه اقتصادی-

بانکها به عنوان شریانهای اصلی و حیاتی تامین مالی طرحها و فعالیتهای اقتصادی هرچند نقش س//ازندهای در پیش//برد اهداف و سیاس//تهای کالن کش//ور برعهده دارن//د، اما س//الها تاخی//ر در اصالح سیاس//تها و لوایح قانون//ی حاکم بر نظام بانکی با تهدید منابع مالی آنان، موجبات سلب مسوولیت نظام بانکی از تامین مال//ی طرحهای اقتصادی را فراهم آورده است.

شواهد نش//ان میدهد که دولتها همواره با هدف قرار دادن منابع بانکی در پی تامین مالی طرحهای اقتصادی خود هستند؛ موضوعی که در آمارهای بانک مرکزی نیز کامال مشهود است و نشان از رشد س//االنه بدهی دولت به نظام بانکی دارد.

روش//ن اس//ت به هر می//زان که برداش//تهای دول//ت از منابع بانکی بیشتر میشود، به همان اندازه بانکها نیز ب//رای تامین کمبودهای خود به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی دس//ت میزنند ت//ا از کس//ریهای گسترده در منابع مالیشان جلوگیری کنند.

ب//ا ای//ن ح//ال و ب//ا وج//ود علم سیاس//تگذار ب//ه چنی//ن موضوعی، دولت هنوز هم بر آن اس//ت تا برای تامین مالی طرحهای تولیدی بر زمین مانده که به دلیل ش//رایط نامس//اعد اقتصادی فرصت سرمایهگذاری را از فعاالن اقتصادی گرفته است، منابع بانکی را وارد عرصه کند.

اماآیابهراستیمنابعبانکیتوانتامین سرمایه در گردش طرحهای اقتصادی و تولیدی را دارد؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش در شرایط حاکم بر اقتصاد نهفته است. در اقتصاد بیماری که از هر سو تحت فشار سیاستهای نادرست و ناکارآمد سیاستگذار قرار دارد، حتی اگر سرمایهگذار با وجود میل باطنیاش دستبهفعالیتاقتصادیبزند،اینمهم تنها با برداش//ت از منابع بانکی ممکن میش//ود اما آیا توان بازپرداخت منابع برداشتشده را خواهد داشت؟

آم//ار نش//ان میدهد ک//ه حجم تس//هیالت بازپرداخت نشده به نظام بانکی همواره در حال رش//د اس//ت و مطالب//ات معوق بانک//ی خود به یکی از بحرانهای اساس//ی بانکها تبدیل شده است.

در چنین ش//رایطی روش//ن است اعمال فشار بر نظام بانکی برای تامین مال//ی طرحهای تولیدی نتیجهای جز تنگنای مالی و فعال شدن کانونهای ورشکستگی آنان نخواهد داشت!

تامین سرمایه در گردش تولید در اولویت نظام بانکی

در عی//ن ح//ال ریی//س کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها خواسته است تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت پرداخت تسهیالت قرار دهند.

عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه حفظاشتغالوتولید،اولویتنظامبانکی اس//ت گفت: مدیران عامل بانکهای خصوص//ی و دولتی بای//د در ماههای پایانی س//ال، اولویت خ//ود را تامین س//رمایه در گردش واحدهای تولیدی قراردهندوازسختگیریهاییکهمانع تامین نقدینگی این واحدها میشود، خودداری کنند.

رییسکلبانکمرکزیبابیاناینکه نیاز به نقدینگی بعض//ی از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته است، افزود: این عوامل نباید مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود، بر این مبنا بانک مرکزی حامی تولید و حفظ اش//تغال در کشور اس//ت و الزم است بانکه//ا در این زمین//ه با جدیت وارد میدان عمل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.