کالف سردرگم هدفمندی یارانهها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خرج 42 ه//زار میلیاردی دولت ب//رای یارانهنق//دی 45 هزار و 500 تومانی گویا قرار است همیشه ادامه داش//ته باشد و کسی برای ممانعت از هدررف//ت این منبع بزرگ کاری نکند، چراکه تنها اتفاقی که در این چند س//ال افتاده این است که بعد از چالشهایی بین دولت و مجلس برای حذف پردرآمدها، هر کدام نظر دیگری را رد کرده و فقط حذف سه دهک باالیی در بودجه مورد تاکید قرار گرفته است که در نهایت آن هم اجرایی نمیشود.

غربالگ//ری یارانهبگی//ران ط//ی س//الهای اخی//ر هم//واره یکی از بزرگترین چالشهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده اس//ت، چرا که توزیع یاران//ه نقدی بین حدود 78 میلیون نفر از جمعیت نزدیک ب//ه 80 میلیونی کش//ور انحراف از قانون هدفمندی بود و همواره موجب تحمیل هزینههای زیادی به دولت شده است.

این موضوع در کنار کسریهایی که س//االنه با خود به همراه داشت، مان//ع ش//د دولتها بتوانند س//هم س//ایر بخشهایی که شامل قانون هدفمندی یارانهها میشوند از جمله تولید و بهداش//ت و درمان را به آنها اختصاص دهند.

این در حالی اس//ت که س//االنه حدود 42 هزار میلیارد تومان منابع به سمت توزیع برای یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی روانه میش//ود، آنهم در ش//رایطی ک//ه این رقم از سال9831تغییرینداشتهوتاکنون ارزش آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

ح//ذف یارانهبگی//ران پردرآمد موضوعی اس//ت که سالها مطرح ب//وده و همواره در جریان بررس//ی و تصوی//ب الیحه بودج//ه به یکی از چالشه//ای ب//زرگ بین دولت و مجلس تبدیل شده است. از سویی مجلس بر حذف اقش//ار پردرآمد به ویژه س//ه دهک باال تاکی//د دارد و حتی زمانی ه//م در قوانین بودجه گروهبندیهای آن را هم مش//خص کرد، اما از س//وی دیگر دولت به هر دلیل//ی از این تکلیف س//ر باز زد و به طور خ//اص اقدامی برای حذف دهکهای پردرآمد انجام نداد.

به گزارش ایس//نا، در شرایطی پیشنهاد مجلسیها با عدم اجرا از سمت دولت مواجه است که برای س//ال آینده، این بار پیش//نهادی ک//ه دول//ت در الیح//ه بودجه به مجلس برد با مخالفت نمایندگان مواجه شده است. دولت پیشنهاد کرده بود در س//ال ،1398 حذف یارانهبگی//ران پردرآمد به صورت استانی انجام شود، به طوری که از طریق تفویض اختیار به استانداران آنها برای حذف س//ه دهک باالی درآمدی در استانها اقدام کرده و منابع ناشی از آن صرف پروژههای عمرانی شود.

اما این پیشنهاد دولت که در زمان طرح آن نی//ز مخالفان و منتقدانی با خود به همراه داش//ت، در نهایت در جریان بررس//ی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق نیز رأی نیاورد و رد شد و مجلس بار دیگر مصوب کرد که دولت باید یارانهها را در سه دهک باالی درآمدی حذف کند.

حذف سه دهک باالیی نیز مصوبه جدیدی از س//وی مجلس نیست و چند س//الی اس//ت که در بودجه بر آن تاکید میش//ود اما دولت رسماً اعالم کرده که نمیتواند به آن ورود کند؛ به طوری که برای امس//ال هم در قانون بودجه گنجانده ش//د ولی عملکرد قانون هدفمندی نشان داد ک//ه حذفی در کار نب//وده و اکنون ح//دود 78 میلیون نف//ر در هر ماه یارانه دریافت میکنند.

در حالی به نظر میرس//د حذف یارانهبگی//ران به توپی میان مجلس و دولت تبدیل ش//ده و هر یک تنها پیشنهاداتی را مطرح و دیگری آن را رد کرده یا موافق اجرای آن نیست که راهکار اساس//ی و مشخصی در این رابطه پیش//نهاد نمیشود و در ای//ن حال//ت هر س//اله فقط حذف یارانهبگیران به عنوان یکی از بندهای تبصره هدفمندی یارانهها در قانون بودجه میآید و در نهایت روی کاغذ باقی میماند و فقط ساالنه بیش از 42 هزار میلیارد تومان از منابع صرف پرداختهایی میشود که مشخص نیست چه نتیجهای برای خانوارهای ثروتمند دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.