تسخیرشدگیدولت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

احسان سلطانی*-

هرگاه از سیاست تکنرخی کردن ارز سخن به میان میآید، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا این موضوع اساسا در قالب سیاستگذاری جای میگیرد یا دولت با لفظ سیاست برای آن، در پی تامین منافع افراد و گروههای خاص برمیآید؟

در بررس//ی آنچه تحت عنوان سیاس//ت تکنرخی کردن ارز مطرح شد و در موشکافی فسادهای گستردهای که در دنباله آن در فضای ارزی اقتصاد نمود پیدا کرد، به نظر میرسد نه تنها این موضوع را نمیتوان یک نوع سیاستگذاری نامید، که تنها یک نوع برنامهریزی برای تامین منافع افراد و گروههای خاص بوده است. عدم ارائه لیست کامل افرادی که مشمول دریافت ارز دولتی بودهاند و گسترش ارزهای دولتی تنها در بین افراد خاص را میتوان نمونه روشنی از تامین منافع افراد و گروههای خاص دانست.

در چنین فضایی باید پرسید که با وجود 36 میلیارد دالر کاالی صادر شده، تنها 9 میلیارد دالر از ارز حاصل از آن وارد چرخه اقتصاد کشور شده است. با این حال هیچگونه تحقیق و تفحصی در راستای ارزهایی که وارد چرخه اقتصاد نشده و به غارت منابع و سرمایههای اقتصادی دامن زده انجام نمیگیرد؟

چنین موضوعاتی این واقعیت مسلم را بیان میکند که نه تنها آنچه دولت دنبال میکند سیاستگذاری ارزی برای تامین منافع مردم نیست، که برنامهریزی مشخص و از پیش تنظیم شدهای برای تامین منافع افراد خاصی است که میتوان آن را پدیده تسخیرشدگی دولت نام نهاد.

*پ„وهشگراقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.