در آستانه برگزاري كنفرانس امنیتي مونیخ مطرح شد؛ نظم ليبرال جهان در شرف فروپاشي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كارشناساندرآستانهبرگزاريپنجاهوپنجمينكنفرانسامنيتيمونيخدراواسط فوريه، جهان را همچون پازل شكستهاي ميدانند و معتقدند نظم ليبرال جهان در شرفمتالشيشدناست. كارشناساندرآستانهبرگزاريپنجاهوپنجمينكنفرانس امنيتي مونيخ پيشبيني كردند تصميم دونالد ترامپ خأليي در اين منطقه ايجاد ميكندواينفضاباقدرتهاييمثلروسيه،تركيهوايرانپرميشود.براساسگزارش كنفرانس امنيتي مونيخ، تصميم دونالد ترامپ براي خارج كردن نظاميان از سوريه احتماالتبعاتژئوپليتيكفاحشخواهدداشت. دراينگزارش101 صفحهايكه شاملتحقيقاتكارشناسانسرشناسوانديشكدههاست،تاكيدشدهنفوذاتحاديهاروپا باتوجهبهتحوالتاخيرسوريهعمدتابهحاشيهرفتهاست.اينگزارشميگويدزماني كه به سرنوشت ادلب، آخرين پايگاه قدرت شورشيان نگاهي مياندازيم، بسيار روشن ميشود كه اوضاع به شدت به تركيه و روسيه و توافق تنشزدايي آنها براي جلوگيري ازحملهنظاميگستردهعليهاينشهربستگيدارد. اينگزارشبرپايهارزيابيگروه بينالملليبحران،جنگداخليسوريهرايكيازمهمتريندرگيريهاي9102 دانست. همچنين نسبت به رشد خطر رويارويي با مشاركت عربستان، آمريكا، اسراييل و ايران هشدار داده شد. در اين گزارش همچنين آمده است: خطر درگيري تصادفي در يمن، خليجفارس، سوريه يا عراق را نميتوان دستكم گرفت. كنفرانس امنيتي مونيخ از 15 تا 17 فوريه 26) تا 28 بهمنماه( در مونيخ برگزار ميشود. بيش از 35 نفر از سران دولتها و كشورها، حدود 50 وزير خارجه و 30 وزير دفاع از سراسر جهان در اين كنفرانس شركت خواهند كرد. مايك پنس معاون رييسجمهوري آمريكا، ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو، سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران از جمله شركتكنندگان هستند. در همين حال گزارش جديد يك انديشكده نشان ميدهد اتحاديه اروپا بايد با شتاب به سمت اقتدار نظامي حركتكندتااطمينانحاصلشود005 ميليونشهروندايننهادميتوانندازيك تحول كنوني در نظم جهاني به سبك خودشان بيرون بيايند. طبق آن، اتحاديه اروپا برايمقابلهباروسيهوچيندرعصرجديدرقابتبرسرابرقدرتيآمادگيندارد. اين گزارشكهدربرلينمنتشرشد،زمينهرابرايبرگزاريكنفرانسامنيتيمونيخفراهم ميكند.ولفگانگايشينگر،رييساينكنفرانسكهسابقاسفيرآلماندرواشنگتنبود، پيشبينيكردبيتمايليآلمانبهافزايشبودجهنظاميخودشبارديگرمحلنزاعبا هيات آمريكايي در اين كنفرانس خواهد شد. ايشينگر در برلين به خبرنگاران گفت: مكانيسم جديد هماهنگي و اعتبار مشترك در پروژههاي دفاعي در سراسر اتحاديه اروپا شروع خوبي است، اما پيشرفت آن كند است. مقامهاي اروپايي بايد امور دفاعي و امنيتي را بخش مهمي از دستور كار همبستگي اين نهاد كنند. در اين گزارش كه دوشنبه گذشته منتشر شد، همچنين آمده است: نظم ليبرال جهان در شرف متالشي شدن است، اما چه كسي قرار است اين قطعات را دوباره كنار هم بگذارد؟ جهان در بحران است و آمريكا تنها اوضاع را وخيمتر ميكند. يك دوره جديد از رقابت قدرت بزرگ ميان اياالت متحده، چين و روسيه با خأل رهبري مشخصي در آنچه به عنوان نظم بينالمللي ليبرال شناخته ميشود، در حال بروز است. گزارش مذكور همچنين نسبت به آينده معاهده استارت جديد ميان روسيه و آمريكا و تمديد آن پس از 2021 كه زمان انقضاي آن است، ابراز ترديد كرده است. گزارش كنفرانس امنيتي مونيخ تاكيد كرد اتحاديه اروپا بايد مطلع باشد كه كشورهاي بالكان ممكن استهدفديپلماسيتلهبدهيپكنقراربگيرند.براساسآن،فعاليتهاياقتصادي چين در منطقه غرب بالكان خطري براي اتحاديه اروپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.