سوءاستفاده از هزاران كودك سرباز در جهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يونيسف در گزارش جديد خود توجه جهانيان را به سرنوشت 250 هزار دختر و پس//ر خردسالي جلب كرده كه براي پيشبرد مقاصد نظامي و در حماي//ت از جنگها به عنوان كودكسرباز،خدمتكاريابردهجنسي مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند. به گزارش صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد اگرچه به كارگيري كودكان براي رسيدن به مقاصد نظامي ممنوع است، اما هنوز هم دهها هزار دختر و پسر خردسال در سراسر جهان به عنوان كودكسرباز مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند. يونيسفخواستارپاياندادنبهاينروندشدهاست. يونيسفميگويدآماردقيقياز تعداد اين كودكان سرباز در دست نيست، اما تخمين زده ميشود كه تعداد سربازان خردسال در جهان به 250 هزار نفر برسد. به مناسبت 12 فوريه 23) بهمن(، روز جهاني مبارزه با به كارگيري كودكان سرباز، سازمان يونيسف در فراخواني به همه دولتهاي جهان خواسته است كه براي پايان دادن به اين نقض جدي حقوق كودك تالش كنند. كريستيان اشنايدر، مدير يونيسف در آلمان ميگويد: كودكان سرباز نيستند. آنها به هيچ وجه نبايد در جنگهاي بزرگساالن به كار گرفته شوند.

دراينگزارشآمدهاستكهحدود02 كشوريامنطقهدرگيردرجهانشديدترين نقض حقوق كودكان به معني سوءاستفاده از نيروي كودكان به عنوان سرباز، در كشتار، زورگويي، حمله به مدارس و بيمارستانها به كار گرفته ميشود. بر اساس فهرستي كه سازمان ملل متحد منتشر كرده كار كودكان در پيشبرد مقاصد نظامي در 50 ارتش و گروه مسلح نظامي ثبت شده است. يونيسف به ويژه از سوءاستفاده از بسياري از دختران و پسران خردسال توسط طرفهاي درگير در جنوب سودان، در جمهوري آفريقاي مركزي، در جمهوري دموكراتيك كنگو، سومالي، سوريه و يمن گزارش داده است. در افغانستان، مالي و ميانمار نيز از كودكان به عنوان سرباز يا در حمايت از گروههاي مسلح در بخشهاي خدماتي سوءاستفاده ميشود. در گزارش يونيسف آمده كه اين دختران و پسران خردسال نبايد در جنگ شركت كنند. در برخي از مناطق درگير از اين كودكان به عنوان قاصد، پادو، جاسوس و خدمتكار آشپزخانه استفاده ميشود. دختران در برخي از موارد به اجبار به ازدواج جنگجويان درميآيند. يونيس//ف همچنين از سوءاستفاده جنس//ي از دختران و پسران سرباز گزارش داده است. در مواقعي از كودكان به عنوان سپر در درگيريها اس//تفاده ميشود يا آنها را وادار ميكنند در عمليات انتحاري خود را در مراكز پر رفت و آمد منفجر كنند.

به گزارش يونيسف به ويژه شبهنظاميان اسالمي الشباب، جنگجويان طالبان، نيروهاي دولت اس//المي )داعش( و شبهنظاميان بوكوحرام از كودكان و نوجوانان براي پيشبرد مقاصد خود حتي در خارج از كشور سود ميجويند.

شرايط بسيار سخت براي اين خردساالن به ويژه زماني است كه مظنون به همكاري با يك گروه مسلح باشند و در اين مواقع از سوي نيروهاي امنيتي در زندانهاباآنهابسياربدرفتاريميشود. يونيسفازتمامكشورهايجهانخواسته است كه با جديت بيشتري عليه نقض شديد حقوق كودكان مبارزه كنند. به اين منظور يونيسف كمپيني را به نام روز دست سرخ به راه انداخته است كه در آن با گذاشتن اثري قرمزرنگ از دست به عنوان يك نماد، مخالفت با به كارگيري كودكان در مقاصد نظامي نشان داده شود. در 12 فوريه سال 2002 ميالدي 17) سال پيش( پروتكل الحاقي كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل متحد درباره ممنوعيت استفاده از كودكان به عنوان سرباز به امضا رسيد. تاكنون 168 كشور جهان اين پروتكل را امضا كردهاند. مطابق اين پروتكل استفاده مستقيم از كودكان زير 18 سال در جنگها، سربازگيري اجباري از سوي دولتها و هر نوع سربازگيري كودكان زير 18 سال از سوي گروههاي شبهنظامي و گروههاي مسلح غيردولتي ممنوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.