تقابل با نفوذ روسیه و چین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آمريكا در دوره رياستجمهوري ترامپ رويكرد افزاي//ش نفوذ و ايجاد تفرقه در اروپا بين اعضاي اروپاي//ي ناتو و اتحاديه اروپ//ا را در پيش گرفته است. ضمن اينكه از نفوذ قدرتهاي رقيب خود يعني روسيه و چين در اروپا بيمناك بوده و تالش ميكند تا به هر نحو ممكن مانع از افزايش روابط و نفوذ اين دو كش//ور در اروپا شود. در اين راستا مايكپمپئوازدوشنبهگذشتهسفريدورهايرابه مجارستان،اسلواكيولهستانآغازكرد.اوبهدنبال جبرانكمبودتعاملآمريكابااينكشورهاستكه راه را براي نفوذ بيشتر روسها و چينيها در مركز اروپا هموار كرده.

دولت ترامپ بارها نگراني خود را از ادامه رابطه برخي از اين كشورها مانند مجارستان با روسيه به ويژه در حوزه انرژي ابراز كرده و در عين حال مخالف توسعه روابط چين با اين كشورهاست. روس//يه رابطه تاريخي با مجارس//تان داشته و بوداپس//ت هم با وجود عضويت در اتحاديه اروپا و همراهي با اين نهاد اروپايي در اعمال تحريمها عليه مسكو، اما همواره روابط خود را با روسيه در عرصههاي مختلف حفظ كرده است.

اين مساله خشم واشنگتن را برانگيخته است. اما از سوي ديگر روابط روسيه با لهستان همواره پسازوقوعبحراناوكرايندرسال4102 پرتنش بوده و ورش//و ضمن اينكه بر شدت عمل ناتو در برابر روس//يه تاكيد دارد، در عين حال خواهان ايجاد پايگاه نظامي آمريكا در اين كش//ور براي حفاظت از آن در مقابل تهديدات ادعايي از جانب روسيه است.

هدف ديگر پمپئو مقابله با نفوذ روزافزون چين در اين سه كشور است. دولت آمريكا ادعا ميكند در م//ورد حضور فزاينده چين به ويژه توس//عه تكنولوژيهاي ش//ركت هوآوي در مجارستان و لهستاننگراناست.آمريكاوهمپيمانانغربيآن نگرانهستندكهتجهيزاتهوآويبرايجاسوسي مورد استفاده قرار گيرد و توسعه محصوالت اين ش//ركت در اروپاي مركزي را در راستاي كسب جايگاه در بازار اتحاديه اروپا ميداند.

از طرفي دولت ترامپ خواهان ايجاد شكاف در اتحاديه اروپا بين اروپاي قديم يعني كشورهاي تشكيلدهنده اين اتحاديه و اروپاي جديد يعني كشورهايياستكهازسال0002 ميالديبهبعد به عضويت اتحاديه اروپا درآمدهاند. به همين دليل واشنگتن،لهستانرابهعنوانمتحداصليخوددر اروپاي جديد در نظر گرفته است.

پايانعصركمونيسم

وزي//ر خارجه آمريكا در جريان س//فرش به مجارستانابرازاميدواريكردتقويتتعاملآمريكا با دولت ويكتور اوربان، نخس//توزير مجارستان منجر به اين شود كه دولت او به آمريكا نزديكتر شده و از زير نفوذ روسيه و چين خارج شود.

اين در حالي است كه وزير خارجه مجارستان با وجود تالشهاي پمپئو تاكيد كرد بوداپست از رياكاري عظيم غرب خس//ته است. با اين حال مجارستانبهعنواننزديكتريندوستروسيهدر اتحاديه اروپا با پمپئو در خصوص پيگيري روابط نظامي نزديكتر موافق بوده و خود را همپيمان طبيعيبرايسياستهايمليگرايانهموردحمايت دونالد ترامپ قلمداد كرد.

در جريان اين سفر پمپئو در ضيافت شامي با ويكتور اوربان حضور پيدا كرد. اين نخستينبار بعد از هفت سال است كه وزير خارجهاي از جانب دولت آمريكا به بوداپست سفر ميكند. اين سفر همچنين اولين توقفگاه از تور سفرهاي پمپئو به اروپاي مركزي است. اين ديپلمات ارشد آمريكايي در ابتداي سفرش با نمايندگان گروههاي جامعه مدني مجارس//تان مالقات داشت و اين گروهها پمپئو را به دليل حمايتش از آنها تحسين كردند. با اين حال قابليت اين گروهها در مجارستان براي حمايت از حقوق بش//ر و شفافيت به طور مداوم محدود ميشود.

وزير خارج//ه آمري//كا در كنفرانس خبري مشترك با همتاي مجارستاني خود با تاكيد بر اينكه عصر كمونيسم پايان يافته، گفت: چين و روسيه در دفاع از آزادي با آمريكا همراه نيستند. مايك پمپئو در ادامه اين سفر خطاب به مقامهاي دول//ت اوربان گف//ت صراحتا نگرانيه//ا درباره مجارستان را مطرح كرده و همچنين آشكارا از باب//ت افزايش نفوذ والديمير پوتين و همچنين نفوذ چين بر مجارس//تان اظهار نگراني كرد. او خاطرنشان كرد: نبايد به پوتين اجازه دهيم بين دوس//تان در ناتو اختالف به وجود آورد. روسيه خودكامه هرگز دوستي براي آزادي و حاكميت كشورهاي كوچكتر نخواهد بود.

پمپئ//و اضافه كرد: همكاريه//اي خود را با مجارس//تان در دفاع از آزادي ادامه ميدهيم. او ادامه داد: خوشحالم كه به يك همكاري دفاعي رس//يدهايم. ما تعهد مجارس//تان به حضور در افغانس//تان را قدر مينهيم كه هم//راه با ناتو به امنيت افغانس//تان كمك ميكند. وزير خارجه آمريكا با بيان اينكه دفاع قوي سرآغاز يك پيوند مستحكم در اروپاي شرقي است، گفت: از اينكه ميخواهيد تداركات دفاعي جديدي را از آمريكا بخريد،استقبالميكنيم.

پمپئو با اش//اره به خطر چين در مجارستان ادام//ه داد: در اين رابطه با مقامات مجارس//تان صحبتكرديموازتجربهآسيا-پاسيفيكاستفاده ميكنيم. چين و روسيه در پيگيري آزادي با ما همراه نيستند. او اظهار كرد: آمريكا و مجارستان هميشهدرراستايآزاديبودهاندوبههمينخاطر از اينكه در دوره رييسجمهوري ترامپ وارد تعامل بامجارستانشدهايمبسيارخوشحالم.

وزير خارجه آمريكا با اشاره به طرحهاي تازه برايتقويتحضورآمريكادراروپايمركزياضافه كرد:تعامالتخودراافزايشميدهيموبرنامههايي براي تعامل و ديدار مقامات خواهيم داشت. تبادل دانشجو بين دو كشور را افزايش ميدهيم و براي مبارزه با فساد در مجارستان همكاري ميكنيم.

پمپئو تصريح ك//رد: در مدت زيادي، آمريكا غايب بزرگ در اروپاي مركزي بوده اس//ت. اين پذيرفتني نيست. رقيبان ما اين خأل را پر كردهاند. بارديگرتاكيدميكنيمكهازطريقيكديپلماسي قوي براي نفوذ مثبت در منطقه رقابت خواهيم كرد. او با بيان اينكه بايد صادقانه درباره مس//ائل مورد اختالف صحبت كنيم، گفت: ميتوانيم از ديپلماسيوپيوندهايفرهنگيخوددراينزمينه بهره گيريم. مجارستان متعهد شد كه اروپا را آزاد نگه دارد. پمپئو افزود: آمريكا پيش از اين غايب بود، وقتي در اينجا نباشيم ديگران اين خأل را پر ميكنند. غيبت به نفع منافع آمريكا نخواهد بود و در دولت ترامپ برداشت تازهاي داريم. پمپئو با اشاره به بيتوجهيهاي باراك اوباما نسبت به اوربان گفت: اين آمريكا بود كه مجارستان را به سمت آغوش كساني كه ارزشهاي يكساني با ما ندارند، سوق و وعده داد براي اعمال نفوذ مثبت برمنطقهرقابتكنند.

پمپئو در صحبتهايي در كنار پيتر سيارتو، همتاي مجارستاني خود خاطرنشان كرد: آمريكا حمايتهايش را براي كمك به مجارس//تان در مبارزهاش با فس//اد افزايش داده و در عين حال به رسانههاي مستقل در اين كشور كمك خواهد كرد. در عين حال مقامات دو كش//ور گفتند كه مذاكراتشانبرسريكتوافقهمكاريدفاعيراكه به موجب آن ارتش آمريكا اجازه عمليات آزادانهتر در مجارستان پيدا ميكند، به نتيجه رساندهاند.

سيارتو عنوان كرد: اين توافق هفته آينده به يك كميته پارلمان مجارستان ارائه خواهد شد و همچنينقولدادكهمجارستانخريدسالحهاي آمريكاي//ي را افزاي//ش دهد. انتظ//ار ميرود كه نزديكتر شدن روابط نظامي آمريكا با مجارستان به مذاق پوتين كه سال گذشته ميالدي دو بار به مجارستان سفر كرد، خوش نيايد. با اين حال وزير خارجه مجارستان انتقاد از ديپلماسي مجارستان راردكردوگفت:اينكشوركمتراز01ميليون نفري در جايگاهي نيست كه به سياست جهان شكل دهد.

او اظهار كرد: در خصوص روسيه من به وزير خارجه آمريكا هم گفتم كه يك رياكاري عظيم و اصالح سياس//ي در حوزه سياسي اروپا وجود دارد.اوتاكيدكردمجارستاندرزمينه58 درصد از نيازهاي انرژي خود به روس//يه اتكا داش//ته و خاطرنش//ان كرد رييسجمهوري فرانسه سال گذشته ميالدي در يك اجالس اقتصادي مهم در سن پترزبورگ شركت كرد.

سيارتو گفت: ما به صورت مشروع از اين مساله خستهايم كه شما معموال ما را به عنوان كسي كه روابطتنگاتنگباروسيهداردبهتصويرميكشيد. با اين حال سيارتو اظهار كرد كه اميدوار به داشتن روابط نزديكتر با آمريكا در دولت ترامپ است و تاكيد كرد كه اوربان جهانبيني وطنپرس//تانه مشابهي با دونالد ترامپ از جمله در زمينه مهار مهاجرت، تاكيد بر هويت مسيحي و مخالفت با سازمانهاي چندجانبه دارد.

دفتر ويكتور اوربان چند روز قبل از سفر پمپئو در بيانيهاي به شدت به جورج سوروس، ميلياردر آمريكايي مخالف ترامپ حمله و او را متهم كرد كه در تالش اس//ت مجارستان را تبديل به يك كشور مهاجران كند. سيارتو در خصوص چين خاطرنشانكرد:مقاطعهكارانبريتانياييوآلماني در توافق مجارستان با شركت مخابراتي هوآوي چين براي ساخت شبكه نسل پنجم تلفن همراه مشاركت دارند.

پمپئو اظهار كرد نس//بت ب//ه فعاليتهاي هوآوي كه مقامات ارش//دش در كش//ورهاي كانادا و لهس//تان دستگير شدند، نگراني دارد. وزي//ر خارجه آمريكا همچنين در ادامه گفت: اگر تجهيزات آنها در همان مكاني باشد كه ما سيستمهاي آمريكايي مهمي داريم كار براي ما به منظور شراكت در كنار آنها دشوارتر خواهد ش//د. ما ميخواهيم اطمين//ان حاصل كنيم. براي آنها فرصتها و ريس//كهاي استفاده از اين تجهيزات را شناس//ايي ميكنيم و پس از آن، آنها بايد تصميمشان را بگيرند.

آمريكا نسبت به احتمال تسلط چين بر موج بعدي تحوالت تكنولوژي در جهان و تبعات شديد ايناتفاقبرايمحافظتازاطالعاتفرديوامنيت زيرساختي هشدار داده است. پمپئو در كنفرانس خبريمشتركشباسيارتوهمچنينگفت:دست دادن با پكن هميشه با بندهاي محدوديتآميز همراه است كه مجارستان را به لحاظ اقتصادي و سياسي بدهكار چين ميكند.

سيارتو خاطرنشان كرد: جهان جاي بهتري نخواهد شد اگر برخي از كشورها وقتشان را صرف مداخله در امور سياسي كشورهاي ديگر كنند و بوداپستميتواندهمروابطشفافيبامسكووپكن و هم غرب داش//ته باشد. او تاكيد كرد: در ظاهر انتقادهاي زيادي وجود دارد اما در زير اين ظاهر تجارت زيادي بين اروپا و روس//يه به ارزش چند ميليارد يورو در جريان است. همكاري با روسيه يا چينبهماآسيبيواردنخواهدكردوماراتبديلبه شريكيكمترقابلاعتمادبرايناتونميكند.پمپئو درنخستينمرحلهسفرخودكهبهمجارستانرفته ديروز عازم اسلواكي شد و قرار است امروز و فردا در نشست ورشو، پايتخت لهستان با موضوع امنيت خاورميانهحضوريابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.