كنارهگيري يكي ديگر از مشاوران امانوئل ماكرون

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- اس//تعفاي يكي از مشاوران ويژه رييسجمهور فرانسه تبديل به جديدترين موارد كنارهگيري از دولت وي شده است.

اين در حالي اس//ت كه امانوئل ماكرون تالشهاي خود را براي بازس//ازي محبوبيت و وجههاش كه به دنبال اعتراضات اخير جليقه زردها و يك رسوايي مربوط به يكي از مقامهاي امنيتي ارشد دولتش تحليل رفته دو چندان كرده است. اسماعيلاملين،يكيازوفادارتريندستيارهايامانوئلماكروناعالمكرد كه اواخر ماه مارس يا اوايل آوريل از سمتش كنار ميرود. با اين حال او تاكيد كرد كه كنارهگيرياش ارتباطي به رسوايي الكساندر بناال ندارد. الكساندر بناال مشاور امنيتي ارشد سابق رييسجمهور فرانسه ماه مي گذشته بعد از انتشار يك ويدئو از وي در عين كتك زدن تظاهركنندگان اخراج شد. با اين حال اين رسوايي سوءظن نسبت به وجود تالشي براي سرپوشگذاري را تقويت ميكند.

بعد از آنكه فاش ش//د بناال باوجود اخراج ش//دن همچنان با گذرنامههاي ديپلماتيك س//فر كرده اين مناقشه دوچندان شد. بناال در فايل صوتي ضبط شده كه بعد از اخراجش ماه گذشته ميالدي انتشار پيدا كرد ظاهرا درباره تداوم برخورداري از حمايت مقامهاي دولتي از جمله اسماعيل املين صحبت ميكرده است. پيش از كنارهگيري املين چند مقام ديگر دولت ماكرون شامل سيلوان فورت و باربارا فروژيه مش//اوران ماكرون در امور ارتباطات و همچنين استفان سژورن استراتژيست سياسي وي كنارهگيري كرده بودند.

برخي مطبوعات گزارش كردند كه بناال اقدام به منعقد كردن قراردادهاي امنيتيبهارزش2/2 ميليونيوروبادوثروتمندروسينزديكبهوالديميرپوتين در قبل و بعد از ترك سمتش در كاخ رياستجمهوري كرده و به يك كميته سنا درباره نقشش دروغ گفته است. چند دادستان فرانسوي اعالم كردند كه تحقيقاتي را درباره يكي از اين قراردادها كه با يك ثروتمند روسي به نام اسكندر محمودوف بسته شده آغاز كردهاند. بناال به درخواست رويترز براي اظهار نظر درباره اين گزارشها پاسخ نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.