توافق اصولي براي جلوگيري از تعطيلي مجدد دولت آمريكا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رس//انههاي آمريكا خبر از كسب يك توافق اصولي بين نمايندگان دو حزب بر س//ر تخصي//ص بودجه براي احداث دي//وار مرزي با مكزيك دادهاند. بودج//هاي كه براي احداث ديوار مرزي پيشبيني ش//ده، كمتر از آن چيزي اس//ت كه ترامپ تقاضا كرده است.

نماين//دگان دو حزب دموكرات و جمهوريخواه آمريكا تا جمعه 15 فوريه فرصت دارند براي مناقش//ه بر س//ر تامين بودجه پروژه احداث ديوار مرزي با مكزيك راهحلي پيدا كنند. مذاكرات يكشنبه گذشته كارگروه مرزي بدون كسب نتيجه به پايان رسيد. اكنون خبر از كسب توافق اصولي نمايندگان دو حزب بر سر اين پروژه رسانهاي شده است.

خبر كسب توافق نمايندگان دو حزب از سوي سيانان منتشر شد. نماينده حزب جمهوريخواه در اين مذاكرات در گفتوگو با اين ش//بكه خبري از توافق بر همه موارد مورد مناقش//ه در اليحه بودجه سخن گفته است. سناتور ريچارد شلبي گفت: ما به توافقي دست يافتهايم كه شامل همه چيز ميشود. موضوع محوري مورد مناقشه دو حزب در رديفهاي بودجه دولت آمريكا، موضوع كنترل مرزهاي مش//ترك اين كشور با مكزيك بود.

اين سناتور جمهوريخواه گفت: همكاران ما بهطور جدي سرگرم كار روي جزئيات اين توافق هستند. اين در حالي است كه بر اساس اخباري كه تاكنون منتشر شده، هنوز جزئيات توافق بين دو حزب اعالم نش//ده اس//ت. نيتا لووي، نماينده دموكرات حاضر در مذاكرات به خبرنگاران گفته كه تدقيق توافق صورت گرفته ميتواند تا امروز نيز ادامه يابد.

نازلترازتقاضايكاخسفيد

دويچهوله به نقل از واشنگتنپست اعالم كرد كه نمايندگان دو حزب دموكرات و جمهوريخواه براي پروژه مرزي آمريكا با مكزيك بودجهاي كمتر از يك ميليارد و 400 ميليون دالر پيشبينيكردهاند.ايندرحالياستكهدونالدترامپخواستار دريافت پنج ميليارد و 700 ميليون دالر بوده است. سناتور شلبي به خبرنگاران گفته كه به پذيرش اين توافق از سوي دونالد ترامپ اميدوار است.

در جريان تعطيلي اخير دولت آمريكا، پرداخت حقوق و دستمزدحدود008 هزارنفرازشاغالندولتيبهتعويقافتاد. بر اساس ارزيابيهاي صورت گرفته، اقتصاد آمريكا در اثر اين تعطيلي پنج هفتهاي دس//تكم 11 ميليارد دالر زيان ديده است. برخي از ارزيابيها ميزان خسارات ناشي از اين تعطيلي را بسيار بيش از اين رقم پيشبيني كردهاند.

واكنشترامپ

رييسجمه//ور آمريكا با بياعتنايي نس//بت به اين كه كنگره بودجه الزم براي ساخت ديوار مرزي با مكزيك را تاييد خواهد كرد يا خير؛ اعالم كرد به هر حال اين مرز را در امتداد مرز جنوبي با مكزيك خواهد ساخت.

دونالد ترامپ در جريان س//خنراني در الپاسو واقع در ايالت تگزاس كه درست در امتداد رود ريوگراند هم مرز با مكزيك واقع شده گفت: همانطور كه شما ميدانيد ما به هر حال اين ديوار را خواهيم ساخت. اين اظهارات ترامپ كمي پس از آن مطرح ش//د كه قانونگذاران اعالم كردند براي اجتناب از يك تعطيلي دولتي ديگر كه قرار است روز

شنبه آينده آغاز شود به يك توافق بودجه دست يافتهاند. اين توافق شامل مبلغي براي ساخت موانعي در امتداد مرز آمريكا و مكزيك است.

ترام//پ همچني//ن گفت: هي//چ توافقي را ك//ه تعداد تختهاي بازداشت را كه براي اسكان مهاجران غيرقانوني كاه//ش دهد، امضا نخواهد كرد. او اضافه كرد: اگر ما اين فضاي بازداش//ت را كاهش دهيم در حقيقت جنايتكاران خطرناك را در كشورمان آزاد ميكنيم. من هرگز اليحهاي را ك//ه منجر به آزادي جنايتكاران در كش//ور ش//ود امضا نخواهم كرد. ظاهرا دموكراتها از درخواس//ت خود براي كاهش چش//مگير تعداد تختخوابهاي بازداشت دست كش//يدهاند، اما اين برنامه شامل درخواست كامل ترامپ براي 52 هزار تختخواب نيست.

يكي از منابع كنگرهاي آمريكا گفت: اين توافق ش//امل 1/375 ميليارد دالر براي موانع فيزيكي از جمله 55 مايل از ساختارهاي جديد در نزديكي بخش ريو گراند هممرز با مكزيك خواهد بود، اما اين مبلغ بسيار كمتر از درخواست ترامپ يعني يك بودجه 5/7 ميليارد دالري براي ساخت ديوار مرزي با مكزيك است.

ترامپ به شركتكنندگان در اين سخنراني در الپاسو گفت: به من گفتهاند كه در اين مذاكرات پيش//رفتهايي حاصل شده اس//ت و من ميتوانستم در پايتخت بمانم و ناظر باشم، اما در عوض تصميم گرفتم تا با شما باشم. من شما را انتخاب كردم. او در جاي ديگري از سخنراني خود گفت: اگر ما باعث اين تعطيلي در دولت نميش//ديم قادر نبوديم تا به آمريكا، سياستمداران و جهان نشان دهيم كه سرنوشت اين مرز چه خواهد شد. اين تعطيلي كار بسيار مهمي بود كه ما آن را انجام داديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.