احتمال استعفاي ترزا مي در تابستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-BBC اعضاي كابينه دولت ترزا مي بر اين باورند كه نخستوزير بريتانيا تابستان پيشرو استعفا ميدهد.

نخستوزير بريتانيا ماه دسامبر به قانونگذاران محافظهكار گفته بود پيش از انتخابات آينده كه براي 2020 برنامهريزي شده است، استعفا خواهد داد. با اين حال او تاريخي را براي استعفاي احتمالي خودش مشخص نكرد.

در همين حال منابع مطلع به روزنامه سان گفتند، ترزا مي درباره كنارهگيري از پست نخستوزيري دستكم با دو مقام ارشد كابينه شامل ليام فاكس، وزير تجارت بينالمللي گفتوگو كرده است. به گفته منابع، او قصد دارد تا تابستان پس از خروج برنامهريزي ش//ده كش//ورش از اتحاديه اروپا كنارهگيري كند تا بتواند بر تعيين شخص جانشين نفوذ داشته باشد. يك منبع مطلع گفت: ليام فاكس متقاعد شد كه او تابستان ميرود. او مصمم است اطمينان حاصل كند كه ش//خص مناسبي جايگزين ميشود. يك منبع مطلع ديگر گفت: در واقع كسي نميداند ترزا مي چه فكري ميكند. يك منبع مطلع ديگر باور دارد كه استعفاي ترزا مي گام درستي خواهد بود. يك قانونگذار محافظهكار گفت: همه ميخواهند او برگزيت را طبق برنامه انجام دهد اما احساسي وجود دارد كه او از جاده خارج شده است. تمام سرمايه او، هم در اينجا و هم بروكسل، سوخته و الزم است تا فردي با دستوركار جديد كارها را به دست گيرد. روزنامه سان همچنين گزارش داد، اقدام ترزا مي عمدتا تالشي براي مانعتراشي در مسير به قدرت رسيدن بوريس جانسون، وزير خارجه سابق بريتانياست. بريتانيا بايد اواخر مارس از اتحاديه اروپا خارج شود. طرفين به يك توافق خروج دست يافتند. با اين حال قانونگذاران بريتانيا هنوز آن را تاييد نكردند و نگراني بابت برگزيت بدون توافق هم در بروكسل و هم لندن ايجاد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.